Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, С. Г.
Заглавие: Динамичен анализ на движение на автобус при спиране с отчитане на характеристиката на двигателя при работа в режим на принудителен празен ход
Ключови думи: автобус, движение на автомобил при спускане

Абстракт: В настоящата работа е разгледано движението на автобус при спускане с отчитане на променливия ъгъл на наклона на пътя. Създаден е механоматематичен модел на движението на автобуса с характеристиката на двигателя в режим на принудителен празен ход. Проведени са числени експерименти с помощта на програмен продукт. Резултатите от изследванията са представени в графичен вид и са анализирани.

Библиография

  Издание

  , 2010, България, ISBN ISBN-954-20-00030
  Autors: Georgiev, S. G.
  Title: Dynamic analysis of bus motion during braking with consideration of the engine characteristic when operating in forced idling mode
  Keywords: bus, car movement on descent

  Abstract: In the present work, the movement of a bus during a descent with consideration of the variable angle of inclination of the road is considered. A mechano-mathematical model of the bus movement with the characteristic of the engine in forced idling mode was created. Numerical experiments were performed using a software product. The results of the research are presented graphically and analyzed.

  References

   Issue

   , 2010, Bulgaria, ISBN ISBN-954-20-00030

   Вид: пленарен доклад в международен форум