10987

Публикации
Publications

1547

Автори
Autors

10988

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
10351 Георгиев, С. Г., Tractive force properties of drive axle depending on the differential construction (2016)
10352 Kostadinova-Gocheva, M. T., On the impulsive gene regulatory networks (2023)
10353 Milanov, K. G., Georgiev, M. G., Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Energy Effectiveness of Hybrid Energy Storage System Composed of Lithium-Ion Batteries and Supercapacitors (2024)
10354 Tomov, G. D., Gospodinova, D. N., Milanov, K. G., Thermal Loading on a Robotic Robust System Control Module (2023)
10355 Gospodinova, D. N., Neznakomova, M. P., Shopov M. D., Dineff, P. D., Atmospheric Plasma Surface Treatment of Polyester Nonwoven Lightweight Fabrics for Apparel, Advertising and Shopping Bags (2023)
10356 Gizem Ceylan Türko˘glu., Niloufar Khomarloo., Elham Mohsenzadeh., Gospodinova, D. N., Neznakomova, M. P., Fabien Salaün., PVA-Based Electrospun Materials—A Promising Route to Designing Nanofiber Mats with Desired Morphological Shape—A Review (2024)
10357 Аршиков К., Иванова, М. С., Петров, И. С., Граменова, М. В., Определяне състава на основни компоненти в отработилите газове на ДВГ (2020)
10358 Petrova, Z. A., Oscillations of some equations and inequalities of second order and applications in mechanics (2007)
10359 Zdravcheva, G. S., Dimitrov, V. P., Dimitrova, V. K., Analysis of technological indicators in electrochemical machining (ECM) of details with deep holes (2022)
10360 Димитрова, К. Й., Вариантно решение на транзисторно защитно стъпало (2014)
10361 Дончева-Сиракова, Д. М., Димитрова, К. Й., Относно специфични особености на структурна схема на система за електрозадвижване с опорен вектор главно потокосцепление (2014)
10362 Димитрова, К. Й., Дончева-Сиракова, Д. М., Уравнения, описващи динамиката на обекта за векторно управляема високоефективна система за електрозадвижване (2014)
10363 Димитрова, К. Й., Квазиоптимален синтез на специфична защита за силовата част на енергоефективна система за електрозадвижване (2014)
10364 Димитрова, К. Й., Сейменлийски, К., Вариантно решение на контур за решаване на модула на вектора на главното потокосцепление на трифазен асинхронен електродвигател (2014)
10365 Димитрова, К. Й., Георгиев, П., Разработване на контур за регулиране на електромагнитния момент на асинхронен двигател в система за управление по вектора на главното потокосцепление на двигателя (2014)
10366 Георгиев, Г., Димитрова, К. Й., Лецковска, С., Сейменлийски, К., Възможности за решаване на някои проблеми при векторно управление на трифазен асинхронен двигател (2015)
10367 Димитрова, К. Й., Лецковска, С., Сейменлийски, К., Изследване на зависимостта на стойността на защитния кондензатор от динамичните параметри на симистора и на товара (2016)
10368 Димитрова, В. К., Димова - Желева С. Д., Проектиране на инструментална екипировка за дълбоко изтегляне и отбортоване на детайл „фланец на термостат” (2023)
10369 Stankov, I. S., Danov, B. J., Stefanova-Stoyanova, V. V., Exploring the Synergy between Zero-knowledge Proof and Smart Questioning (2023)
10370 Todorov, M. H., Design and Optimization of Wireless Sensor Network Based on RP2040 and ESP8266 (2023)
10371 Стоилов, Д. Г., Янев К. И., Режими на електроенергийни системи (2011)
10372 Димитров, В. П., Димитрова, В. К., Видев В., Проектиране на регулируем ролков инструмент за ППД на вътрешни ротационни повърхнини (2023)
10373 ATANASOV, V. C., Effects of contingency overheating of hermitized distribution transformers (2023)
10374 Yankov E., Nikolova M.P., D. Dechev., Ivanov N., Hikov T., Valkov S., Dimitrova, V. K., Yordanov, M. G., Petrov P., Changes in the Mechanical Properties of Ti Samples with ТiN and TiN/TiO2 Coatings Deposited by Different PVD Methods (2018)
10375 Краско, Н. С., Ибрагимова Л., Использование интерактив-ных методов обучения в процессе изучения культурных традиций народов Северного Приазовья (2014)
10376 Краско, Н. С., Нестандартные формы обучения в процессе формирования межкультурной компетентности у будущих педагогов (2015)
10377 Краско, Н. С., Българите в Таврия: културно-географско проучване (2016)
10378 Краско, Н. С., Културният туризъм като форма за изучаване на исторически дисциплини (2018)
10379 Краско, Н. С., Таврийските българи в етнокултурния ладшафт на Северното Приазовие (2018)
10380 Станчев М., Вовк О., Краско, Н. С., Назар Александрович Каразин в свете новых документов (2018)
10381 Краско, Н. С., Комуникативни и образователни функции на алтернативния туризъм: практически опит в преподаването на исторически дисциплини (2018)
10382 Краско, Н. С., Възраждане на народни традиции като туристически ресурс за интеркултурен град (2021)
10383 Краско, Н. С., Недялкова, Л. В., Храна, култура на хранене и гостоприемство на българите в Таврия като ресурс за развитие на гастрономически туризъм в региона (2022)
10384 Гудзь В., Краско, Н. С., Романенко Я., Голод 1921-1923 років на теренах Запорізької губернії: особливості та демографічні наслідки (2023)
10385 Славова, В. О., Митева М., Петров Ст., Modification by vacuum metallization of composite PAN membranes - conditions, mechanism and structure (2016)
10386 Славова, В. О., Митева М., Петров Ст., Vacuum metalization of polymer membranes of different morphology with titanium (2018)
10387 Славова, В. О., Петров, Ст., Изследване транспортните характеристики на ултрафилтрационни полимерни мембрани, химически модофицирани с алкохолни разтвори и медни катиони (2007)
10388 Petrov, N. I., Dimitrova, V. K., Edrev S., Scientifical research on the parameter reliability of risk technical systems in mechanical engineering (2018)
10389 Димитров, В. П., Димитрова, В. К., Експлоатационно - надеждностни параметри на едноканални палцови фрези (2016)
10390 Димитрова, В. К., Сравнителен технико – икономически анализ на едноканални палцови фрези с и без нанесени износоустойчиви покрития (2016)
10391 Atanasov, I. I., Vatakov, V., Pencheva, E. N., Data Management as a Service in Railway Communications (2023)
10392 Халова, Е. Й., Кожухарова Н.А., Физика на кондензираната матeрия.Ръководство за лабораторни упражнения (2024)
10393 Пенева, Т. Е., Д. P. Балабанова., Сравнителен анализ на методики за конструиране на дамско горно облекло от трикотажен плат (2018)
10394 Ivanov, M. P., Penka Zlateva., Terziev, A. K., Energy use Assessment, After the Implementation of Energy-Saving Measures in School Buildings (2023)
10395 Petrinska, I. C., Effect of the Color of the Room Surfaces in a Machine Hall on the Energy Efficiency of the Lighting Installation (2023)
10396 Petrinska, I. C., N, K. T., Investigation of the Non Image Forming Effects of Existing Human Centric Lighting Systems (2023)
10397 Petrinska, I. C., Ivanov, D. D., Investigation of the Color Shift of White Road Markings (2023)
10398 Petkova, P. K., Petrinska, I. C., Measurement of the Variables Determining the Amount of Stray Currents in Electrified Urban Surface Transport in Sofia (2023)
10399 Pachamanov, A. S., Petrinska, I. C., Georgiev, K. G., Dimitrov, M. K., Internet Monitoring of Lighting Systems Using the Power Grid as a Communication Medium (2023)
10400 Petkova, M., Jekov, B., Petkova, P. T., Administrative Automatic Solutions in Telecom Services (2020)