Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, С. Г.
Заглавие: Влияние на коефициента на блокиране на диференциала върху скоростта на движение на автомобила в завой
Ключови думи: коефициент на блокиране, скорост, завой

Абстракт: В тази статия е разгледано влиянието на големината на коефициента на блокиране на диференциала върху скоростта на движението на автомобила в завой. При работата по този въпрос е използван следния подход: Използва се условието за еднаква управляемост на автомобилите с различен коефициент на блокиране (1) и напречните реакции, породени от центробежната сила от една страна и неравенството на надлъжните реакции на задвижващите колела от друга. Определят се скоростите на движение на автомобила при различните коефициенти и се намира разликата в тях.

Библиография

  Издание

  , 2013, България, ISBN ISSN 0861-9727
  Autors: Georgiev, S. G.
  Title: Effect of differential lock ratio on vehicle cornering speed
  Keywords: stall factor, speed, turn

  Abstract: In this article, the influence of the magnitude of the differential lock coefficient on the speed of the car in a corner is considered. The following approach was used in the work on this issue: The condition of equal controllability of cars with different blocking coefficients (1) and the transverse reactions caused by the centrifugal force on the one hand and the inequality of the longitudinal reactions of the driving wheels on the other are used. The speeds of the car at the various coefficients are determined and the difference between them is found.

  References

   Issue

   , 2013, Bulgaria, ISBN ISSN 0861-9727

   Вид: пленарен доклад в международен форум