Оригинал (Original)
Автори: Плешкова-Бекярска, С. Г.
Заглавие: Аудиосистеми и кодиране на говор
Ключови думи: аудиосистеми, кодиране на говор, синтез на говор и музика

Абстракт: Учебникът „Аудиосистеми и кодиране на говор” е предназначен за студентите бакалаври от Факултета по телекомуникации. В него са включени най-общите и изключително важни въпроси, отнасящи се до базовите принципи на аудиотехнологиите и аудиосистемите. Съдържанието на учебника е съобразено с утвърдената учебна програма по едноименната дисциплина „Аудиосистеми и кодиране на говор”, включена в съществуващия учебен план на студентите – бакалаври от специалността „Телекомуникации” на Факултета по телекомуникации при Техническия университет – София. Учебникът може да се използва и от студенти в други специалности на Техническия университет – София, от студенти от други университети, институти и колежи и от всеки, който желае да придобие основополагащи познания в областта на аудиотехнологиите.

Библиография

  Издание

  , 2024, България, София, ISBN 978-619-167546-3
  Autors: Pleshkova, S. G.
  Title: Audio systems and speech coding
  Keywords: audio systems, speech coding, speech and music synthesis

  Abstract: The textbook "Audio systems and speech coding" is intended for undergraduate students from the Faculty of Telecommunications. It covers the most general and extremely important questions related to the basic principles of audio technology and audio systems. The content of the textbook is in accordance with the approved curriculum for the discipline of the same name "Audio Systems and Speech Coding", included in the existing curriculum of undergraduate students from the "Telecommunications" specialty of the Faculty of Telecommunications at the Technical University - Sofia. The textbook can also be used by students in other specialties of the Technical University - Sofia, by students from other universities, institutes and colleges and by anyone who wishes to acquire fundamental knowledge in the field of audio technologies.

  References

   Issue

   , 2024, Bulgaria, Sofia, Publishing House of TU - Sofia, 2023, Bulgaria, Sofia, Издателство на ТУ - София, ISBN 978-619-167-538-8, ISBN 978-619-167546-3

   Вид: учебник