Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, С. Г., Монева И., Михайлова М., Славчева Й.
Заглавие: Силово натоварване на двигател с вътрешно горене при преходни режими
Ключови думи: преходен процес, инерционни сили

Абстракт: Предложен е математичен модел за определяне изменението на силите и моментите, действащи върху елементите на коляно-мотовилковия механизъм при работа на двигателя в преходни режими. Изведени са зависимостите на силите и моментите за диференциалното уравнение на движение на двигателя.

Библиография

  Издание

  , 2009, България, ISBN ISSN 0861-9727
  Autors: Georgiev, S. G., Moneva I., Mihailova M., Slavcheva J.
  Title: Power load of an internal combustion engine in transient modes
  Keywords: transient process, inertial forces

  Abstract: A mathematical model is proposed for determining the change in the forces and moments acting on the elements of the crank-motor fork mechanism during engine operation in transient modes. The dependences of forces and moments for the differential equation of motion of the engine are derived.

  References

   Issue

   , 2009, Bulgaria, ISBN ISSN 0861-9727

   Вид: пленарен доклад в международен форум