Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, С. Г., Карапетков С., Монева И., Ербил Н.
Заглавие: Динамика на движение на автомобил при спускане с отчитане на променливия ъгъл на наклона и частично работеща спирачна уредба
Ключови думи: товарен автомобил, движение при спускане, характеристика

Абстракт: В настоящата работа е разгледано движението на товарен автомобил при спускане с отчитане на променливия ъгъл на наклона на пътя и частично работещата спирачна уредба. Създаден е механоматематичен модел на движението на автомобила с характеристиката на двигателя в режим на принудителен празен ход. Проведени са числени експерименти с помощта на програмен продукт за четири случая на плъзгане и търкаляне на ходовите колела. Резултатите от изследванията са представени в графичен вид и са анализирани.

Библиография

  Издание

  , 2010, България, ISBN ISSN 0861-9727
  Autors: Georgiev, S. G., Karapetkov S., Moneva I., Erbil N.
  Title: Driving dynamics of a car on a descent with variable bank angle accounting and partially working braking system
  Keywords: truck, downhill movement, characteristic

  Abstract: In the present work, the movement of a lorry during a descent is considered, taking into account the variable angle of the road slope and the partially working braking system. A mechano-mathematical model of the car's movement with the characteristic of the engine in forced idle mode was created. Numerical experiments were carried out using a software product for four cases of skidding and rolling of the running wheels. The results of the research are presented graphically and analyzed.

  References

   Issue

   , 2010, Bulgaria, ISBN ISSN 0861-9727

   Вид: пленарен доклад в международен форум