Оригинал (Original)
Автори: Петър Недев., Георгиев, С. Г., Иванова, М. С.
Заглавие: Учебната практика и стажа - основен фактор от формирането на професионалиста
Ключови думи: стаж, професионално обучение

Библиография

  Издание

  Известия на съюза на учените, том 24, стр. стр. 254-256, 2013, България, Сливен, ISSN 1311-2864
  Autors: Peter Nedev., Georgiev, S. G., Ivanova, M. S.
  Title: Trainee and Internship-the key wn Formation of Professional
  Keywords: traineeship, vocational training

  References

   Issue

   Announcements of the Union of Scientists, vol. 24, pp. 254-256, 2013, Bulgaria, Sliven, ISSN 1311-2864

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание