Оригинал (Original)
Автори: Бобева, С. Д.
Заглавие: A CONCEPT OF PROJECT ORIENTED LEARNING IN MICROELECTRONICS ENGINEERING
Ключови думи: проектно-базирано обучение, микроелектроника

Библиография

  Издание

  Известия на Съюза на учените - Сливен, том 19, стр. стр. 312, 2011, България, Сливен, ISSN 1311 2864
  Autors: Bobeva, S. D.
  Title: A CONCEPT OF PROJECT ORIENTED LEARNING IN MICROELECTRONICS ENGINEERING
  Keywords: Project/Problem-Based Learning, PBL, CAD, CoventorWare, Microelectronics,

  References

   Issue

   Announcements of Union of Scientists, vol. 19, pp. 312, 2011, Bulgaria, Sliven, ISSN 1311 2864

   Цитирания (Citation/s):
   1. THE CHALLENGE – UNIVERSITY TEACHER - 2023 - в български издания

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в национален референтен списък