Оригинал (Original)
Автори: Бобева, С. Д.
Заглавие: Технология за обучение на съдебни автотехнически експерти базирана на съвременната образователна парадигма
Ключови думи: съдебни автотехнически експерти, технология на обучение

Библиография

  Издание

  Известия на ТУ-Сливен, брой 4, 2023, България, Сливен, ISSN 1312-3920
  Autors: Bobeva, S. D.
  Title: TRAINING TECHNOLOGY OF FORENSIC AUTOMOTIVE EXPERTS BASED ON THE MODERN EDUCATIONAL PARADIGM
  Keywords: forensic auto technical expert, education, technology of education, qualities

  References

   Issue

   Известия на ТУ-Сливен, issue 4, 2023, Bulgaria, Sliven, ISSN 1312-3920

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание, индексирана в национален референтен списък