Оригинал (Original)
Автори: Хаджидобрев, П. Г., Монева, И. К., Иванова, М. С., Кръстев, А. Х.
Заглавие: Определяне на съпротивителния момент на ДВГ при принудителен празен ход по данни от натурни експерименти
Ключови думи: двигател с вътрешно горене, принудителен празен ход

Библиография

  Издание

  Механика на машините, том 119, стр. стр. 63-68, 2018, България, Варна, ISSN 0861-9727
  Autors: Hadjidobrev, P. G., Moneva, I. K., Ivanova, M. S., Krastev, A. H.
  Title: Determination of the Resistance Torque Moment Internal Combustion Engine for Involuntary Idle Running by Exsperimental Data
  Keywords: internal combustion engine, forced idle

  References

   Issue

   Mechanics of machines, vol. 119, pp. 63-68, 2018, Bulgaria, Varna, ISSN 0861-9727

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание