Autors: Bobeva, S. D., Hristov, M. H., Denishev, K. H.
Title: Overview of Automotive MEMS Sensors
Keywords: MEMS, sensors, automotive

References

    Issue

    Annual Journal of Electronics, vol. 4, issue 1, pp. 58, 2010, Bulgaria, Sofia, ISSN 1313-1842

    Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в национален референтен списък