Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, С. Г., Монева И., Михайлова М.
Заглавие: Математично моделиране на пълнителния и изпускателния тръбопровод на комбиниран двигател с вътрешно горене
Ключови думи: всережимен регулатор, турбокомпресор

Абстракт: Разработен е математичен модел за изследване изменението на параметрите на пълнителния и изпускателен тръбопровод на дизелов двигател с турбокомпресор. Показана е функционалната схема, състояща се от функционалните звена – дизелов двигател, регулатор, компресор, турбина, пънителен тръбопровод, изпускателен тръбопровод, ГНП. На базата на функционалната схема и функционалните връзки са предложени диференциални уравнения на движението в пълнителния и изпускателния тръбопровод

Библиография

  Издание

  , 2007, България, ISBN ISSN 0861-9727
  Autors: Georgiev, S. G., Moneva I., Mihailova G.
  Title: Mathematical modeling of the intake and exhaust piping of a combined internal combustion engine
  Keywords: all-mode regulator, turbocharger

  Abstract: A mathematical model has been developed to study the variation of the parameters of the filling and exhaust piping of a turbocharged diesel engine. The functional diagram is shown, consisting of the functional units – diesel engine, regulator, compressor, turbine, intake pipeline, exhaust pipeline, GNP. Based on the functional diagram and functional relationships, differential equations of motion in the filling and discharge pipelines are proposed

  References

   Issue

   , 2007, Bulgaria, ISBN ISSN 0861-9727

   Вид: пленарен доклад в международен форум