10990

Публикации
Publications

1547

Автори
Autors

10991

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
10501 Ivanova, N. V., Godjevargova Ts., Simeonova A., Konsulov V., Turmanova S., Behaviour of immobilized glucose oxidase on membranes from polyacrylonitrile and copolymer of methylmethacrylate-dichlorophenylmaleimide (2006)
10502 Iliev, I. T., Bogdanov, L. V., Tabakov, S. D., FPGA-Based Implementation for QRS Detection in Electrocardiogram (2023)
10503 Димитров, В. П., Колев Ст., Димитрова, В. К., Комбиниран ролков инструмент за рязане и ППД с възможност за ротация на ролката (2014)
10504 Dimitrova, V. K., Dimitrov, V. P., Approach for determining the quantity of single flute end mill cutters for high-speed milling, planned out for recovering (2014)
10505 Vasileva, E. P., Investigating a Technological System Through FTA Analysis (2023)
10506 Angelova, R. A., Georgieva, E. C., Kyosov M., Stankov, P. Y., Experimental study and numerical simulation of the air permeability of systems of woven macrostructures (2016)
10507 Dimitrov, V. P., Dimitrova, V. K., Optimization of machining conditions for high-speed milling with single flute end mill cutters of element from aluminium sheets, HPL panеls and aluminum composite panelsl (2014)
10508 Фердинандов Е. С., Пачеджиева, Б. К., Бонев, Б. Г., Димитров, К. Л., Влияние на флуктуациите на атмосферната прозрачност върху Bit-Error Rate на откритите лазерни комуникационни системи от типа "земя-земя" (2006)
10509 Dimitrova, V. K., Dimitrov, V. P., Physicochemical properties of materials for single flute end mill cutters (2015)
10510 Димитров, К. Л., Пачеджиева, Б. К., Математичен модел на инфрачервен радиометър – отношение сигнал-шум (2008)
10511 Димитров, К. Л., Пачеджиева, Б. К., Математичен модел на инфрачервен радиометър – разделителна способност по температура (2008)
10512 Dimitrov, V. P., Dimitrova, V. K., Dechkova, S. V., Mitev B., Design of a metal canopy with HPL panels (2016)
10513 Станков, И. С., EU Cybersecurity Theory and Practice (2023)
10514 Димитров, К. Л., Фердинандов Е. С., Дандаров А. A., Сапарев С. С., Байракова Г. С., Бакалски И. М., Анализ на въздействието на инерционността върху фотонната регистрация при силициевите фотоумножители (2009)
10515 Станков, И. С., Христов, Г. К., Младенова, Д. К., CyberAttacks and robotics (2023)
10516 Станков, И. С., Стефанова-Стоянова, В. В., Digital Twin Management Systems – challenges, application, development (2023)
10517 Станков, И. С., Алексиева-Петрова, А. П., Христов, Г. К., CyberAttacks and Artificial Intelligence: A Systematic Mapping (2023)
10518 Пенева, Т. Е., D.R. Balabanova., G. G. Dolapchieva., K. Krastev., Research on the relation between the percentage of elastomeric threads in the yarn and the stretch of punto di roma jersey (2021)
10519 Todorov, G. D., Kamberov, K. H., Ivanov, T. T., Examination of Damage in Industrial Technology Process through Virtual Prototyping (2023)
10520 Kamberov, K. H., Ivanov, T. T., Design improvement of component plastic behaviour by virtual prototyping (2023)
10521 Todorov, G. D., Kamberov, K. H., Ivanov, T. T., Numerical analysis of an impact system for non-invasive medical aesthetics tool, 49th International Conference (2023)
10522 Todorov, G. D., Kamberov, K. H., Ivanov, T. T., Improvement Of EGR Valve Performance Using A Virtual Prototyping-Based Methodology (2023)
10523 Penev, B. G., One New Property of a Class of Linear Time-Optimal Control Problems (2023)
10524 Todorov, G. D., Ivanov, A. P., Zlatev, B. N., A comparison study of the efficiency between an asynchronous radial electrical machine and a synchronous reluctance motor (2021)
10525 Kamberov, K. H., Ivanov, A. P., Zlatev, B. N., A Novelty Design of an Axial Flux Induction Electrical Machine with Low Manufacturing Cost (2021)
10526 Пенева, Т. Е., D. R. Balabanova., A study on the application of a system for pattern design of women’s dresses from knitted fabrics containing elastomeric threads (2023)
10527 Илиева-Михайлова, Б. П., ПРИОРИТЕТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ПОЛИТИКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2023)
10528 Илиева-Михайлова, Б. П., Станчев, Г. С., РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКА СТАНДАРТИЗАЦИЯ (2023)
10529 Пенева, Т. Е., D. R. Balabanova., G. G. Dolapchieva., Determining the deformation properties of jacquard single jersey for pattern designing dresses, by the percentage of Elastane in the yarn (2021)
10530 Тодорова, Е. А., Приложение на 3D PDF на модел на детайл в дистанционното обучение по инженерна графика (2022)
10531 Georgiev, K. K., Koparanov, K. A., Minkovska, D. V., Predicting Financial Time Series for Value Investment (2023)
10532 Ujkan, B. T., Minkovska, D. V., Nakov, O. N., Understanding Student Success Prediction Using SHapley Additive exPlanations (2023)
10533 Koparanov, K. A., Antonova, E. V., Nakov, O. N., Minkovska, D. V., Georgiev, K. K., Stoyanova, L. Y., Input Data Time Range Impact on Forecast Quality Using Automated Procedures (2023)
10534 Minkovska, D. V., Antonova, E. V., Koparanov, K. A., Georgiev, K. K., Minkovska P. M., Determining The Qualities of Tests Designed for Students’ Knowledge Assessment (2023)
10535 Koparanov, K. A., Minkovska, D. V., Antonova, E. V., Univariate & Multivariate Forecasting of Time Series Through a Contemporary Manner (2023)
10536 Симеонова-Ингилизова, М. Д., Stress in students from primary education - causes, consequences and ways to manage (2024)
10537 Rakov, B. Y., Ruzhekov, G. T., H∞ Multivariable PID Control of a Thermal Plant (2023)
10538 Rakov, B. Y., Ruzhekov, G. T., H∞ Reduced Order Control of a Thermal Plant (2023)
10539 Горанов, П. В., Георгиева, Д. С., Относно пресмятане на размерни вериги със звена хлабини (2023)
10540 Горанов, П. В., Георгиева, Д. С., Методика за пресмятане на система размерни вериги с MS excel (2023)
10541 Петкова, Р. А., Янчева-Попова, М. К., Електростатични методи за нанасяне на покрития в индустриалният дизайн (2022)
10542 Петкова, Р. А., Янчева-Попова, М. К., Декоративни прахови покрития в индустриалният дизайн (2022)
10543 Т. Пешева., Kалокагатията като отживял идеал в аспекта на материалистичното общество (2023)
10544 Ivanov V., Dimitrov, L. V., Ivanova Sv., Volkova M., Influence of the Shape of Bevel Gear Wheel Bodies on Their Deformability (2023)
10545 Пеев, И. И., За емоционалната интелигентност на педагога – мястото на чувствата и емоциите в педагогическата интеракция (2024)
10546 Arnaudov K., Karaivanov D., Dimitrov, L. V., Some practical problems of distribution and equalization of internal loads in planetary gear trains (2013)
10547 Marinova, G. I., Tola, K. L., Innovations in a CEEPUS academic network and their impact on management effectiveness and research achievements (2024)
10548 Ibro, M. K., Marinova, G. I., FPGA Power Consumption Optimization Methods Analysis (2023)
10549 Ibro, M. K., Marinova, G. I., Web-based calculator tool for FPGA power consumption estimation for teaching purposes (2023)
10550 Tola, K. L., Marinova, G. I., Comparison and Rule-Based Implementation in IMA-NET of PHP Compression Functions (2023)