Оригинал (Original)
Автори: Петър Недев., Георгиев, С. Г., Иванова, М. С.
Заглавие: Експериментално изпитване по параметрите на скоростно-теглителната характеристика на транспортни машини
Ключови думи: автомобилен транспорт, скоростно-теглителна характеристика

Библиография

  Издание

  Известия на съюза на учените, том 21, стр. стр. 281-283, 2012, България, Сливен, ISSN 1311-2864
  Autors: Peter Nedev., Georgiev, S. G., Ivanova, M. S.
  Title: Experimental Test Parameters in Speed - Towing Characteristics of transport machinery
  Keywords: automobile transport, speed-towing haracteristiks

  References

   Issue

   Announcements of the Union of Scientists, vol. 21, pp. 281-283, 2012, Bulgaria, Sliven, ISSN 1311-2864

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание