Оригинал (Original)
Автори: Банкова, Д. Г.
Заглавие: Кирило-методиевската традиция – синтез на ценности. Многообразие в единството
Ключови думи: християнски ценности, кирилометодиевистика, традиции

Библиография

  Издание

  История и съвременност, брой 2, стр. стр. 351, 2011, България, София, СУБ, София, ISSN 1314-0825
  Autors: Bankova, D. G.
  Title: The Cyril and Methodius tradition – a synthesis of values. Diversity in unity
  Keywords: Christian values, Cyril Methodius studies, traditions

  References

   Issue

   History and modernity, issue 2, pp. 351, 2011, Bulgaria, Sofia, Announcements of Union of Sientists, ISSN 1314-0825

   Вид: статия в списание