Оригинал (Original)
Автори: Карапетков, С. М., Монева, И. К., Граменова, М. В., Узунов, Х. В., Иванова, М. С.
Заглавие: Компютърна симулация на движение на автомобилслед дефектиране в кормилното управление
Ключови думи: стабилизиращ момент, кормилно управление

Библиография

  Издание

  Механика на машините, том 104, стр. стр. 7-10, 2013, България, Варна, ISSN 0861-9727
  Autors: Karapetkov, S. M., Moneva, I. K., Gramenova, M. V., Uzunov, H. V., Ivanova, M. S.
  Title: Computer simulation of the Automobile Moment after Defecting the Steering Control
  Keywords: stabilizing momen, steering control

  References

   Issue

   Mechanics of machines, vol. 104, pp. 7-10, 2013, Bulgaria, Varna, ISSN 0861-9727

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание