Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, С. Г.
Заглавие: Влияние на коефициента на блокиране на диференциала върху циркулацията на паразитна мощност
Ключови думи: коефициент на блокиране, паразитна мощност

Абстракт: Изследва се влиянието на вътрешното триене в диференциала, изразено в количествено отношение чрез коефициента на блокиране, върху циркулацията на паразитна мощност. Разглеждат се два случая според местоположението на диференциала в трансмисията: паразитна мощност при блокиран междуколесен диференциал и паразитна мощност при блокиран междуосов диференциал.

Библиография

  Издание

  , 2012, България, ISBN ISSN 0861-9727
  Autors: Georgiev, S. G.
  Title: Effect of differential blocking factor on parasitic power circulation
  Keywords: blocking factor, parasitic power

  Abstract: The influence of internal friction in the differential, expressed quantitatively by the blocking coefficient, on the circulation of parasitic power is investigated. Two cases are considered according to the location of the differential in the transmission: parasitic power with a locked inter-wheel differential and parasitic power with a locked inter-axle differential.

  References

   Issue

   , 2012, Bulgaria, ISBN ISSN 0861-9727

   Вид: пленарен доклад в международен форум