Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, С. Г., Монева И., Михайлова М.
Заглавие: Програмно обезпечаване на определянето на силите в коляно-мотовилков механизъм (КММ) на двигател с вътрешно горене (ДВГ)
Ключови думи: кинетостатичен анализ, математичен модел

Абстракт: Методичната разработка е посветена на създаване на динамичен модел за определяне на силите и моментите, действащи върху детайлите на коляно-мотовилковия механизъм в един цилиндър, за периода на един работен цикъл. Съставена е компютърна симулационна програма на Мatlaв, която визуализира и показва характера на изменение на натоварването на вала на многоцилиндров двигател и дава възможност за анализ и установяване на опасната за коляновия вал комбинация на сили и моменти.

Библиография

  Издание

  , 2008, България, ISBN ISSN 1311-2864
  Autors: Georgiev, S. G., Moneva I., Mihailova M.
  Title: Program provision of the determination of the forces in the crankshaft mechanism (CMM) of an internal combustion engine (ICE)
  Keywords: kinetostatic analysis, mathematical model

  Abstract: Методичната разработка е посветена на създаване на динамичен модел за определяне на силите и моментите, действащи върху детайлите на коляно-мотовилковия механизъм в един цилиндър, за периода на един работен цикъл. Съставена е компютърна симулационна програма на Мatlaв, която визуализира и показва характера на изменение на натоварването на вала на многоцилиндров двигател и дава възможност за анализ и установяване на опасната за коляновия вал комбинация на сили и моменти.

  References

   Issue

   , 2008, Bulgaria, ISBN ISSN 1311-2864

   Вид: пленарен доклад в международен форум