10990

Публикации
Publications

1547

Автори
Autors

10991

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
10901 Тонков, Г. П., Анализ на конструктивен вариант на стенд за изпитване на зъбни предавки (2008)
10902 Тонков, Г. П., Проектиране на зъбни предавки с CAD/CAM системи. ІІ част - Геометрично моделиране на спрегнати зъбни предавки с CAD системи (2008)
10903 Тонков, Г. П., Теофилова, М. А., Проектиране на зъбни предавки с CAD/CAM системи. І част – Геометричен CAD синтез на спрегнати зъбни предавки (2008)
10904 Тонков, Г. П., Абаджиева, Е. В., Абаджиев, В. И., Синтез на тризвенен зъбен механизъм с челно еволвентно зацепване (2005)
10905 Абаджиев, В. И., Димчев, Г. Н., Тонков, Г. П., Аспекти на геометричния синтез на технологичен зъбен механизъм с челно зацепване (2003)
10906 Абаджиев, В. И., Тонков, Г. П., Върху базовия синтез на тризвенен пространствен зъбен механизъм с успоредни оси (2002)
10907 Vassiliy Chitanov., Ekaterina Zlatareva., Lilyana Kolaklieva., Roumen Kakanakov., Tetiana Cholakova., Stefan Kolchev., Pashinski, C. O., Nanohardness and module of elasticity of Cr-based nitride coatings deposited at temperatures below 200°C (2023)
10908 Абаджиев, В. И., Димчев, Г. Н., Тонков, Г. П., Върху синтеза на пространствен зъбен механизъм с успоредни оси и наклонени еволвентни зъбни повърхнини (2003)
10909 Абаджиев, В. И., Тонков, Г. П., Относно синтеза на технологични зъбни механизми за дезинтеграционни процеси (2007)
10910 Тонков, Г. П., Аспекти върху проектирането и изработката на дезинтегриращ зъбен механизъм (2007)
10911 Тонков, Г. П., Създаване на технологичен механизъм за рециклиране на отпадни продукти. І част – Относно необходимостта от разработване на нови високоефективни рециклиращи технологии и машини за преработка на отпадни продукти (2008)
10912 Тонков, Г. П., Създаване на технологичен механизъм за рециклиране на отпадни продукти. ІІ част – Насоки при конструиране на реален рециклиращ механизъм (2008)
10913 Тонков, Г. П., Математично моделиране на пространствени предавки с некръстосани оси (2011)
10914 Тонков, Г. П., Проектиране на ремъчни предавки. Сравнителен анализ на технологичните им възможности при еднакви условия на работа. Част ІІІ-Б: Методика за проектиране на ремъчна предавка с плосък ремък – якостно и кинематично изчисляване (2012)
10915 Тонков, Г. П., Проектиране на ремъчни предавки. Сравнителен анализ на технологичните им възможности при еднакви условия на работа. Част ІІІ-А: Методика за проектиране на ремъчна предавка с плосък ремък – якостно и кинематично изчисляване (2012)
10916 Ралев, Д. Н., Тонков, Г. П., Идризова, А., Захариев, Д., Христов, Й., Колев, К., Бързо преобразование на Фурие и приложението му при анализа на вибрационните характеристики на търкалящи лагери (2011)
10917 Тонков, Г. П., Актуални CAD системи за машиностроително проектиране - класификация, възможности, приложение. Част II - CAD системи от среден клас, приложими в машиностроенето (2011)
10918 Тонков, Г. П., Актуални CAD системи за машиностроително проектиране - класификация, възможности, приложение. Част I - CAD системи от нисък клас и персонални CAD системи (2011)
10919 Mladenov, M. V., The Consequences of the DABUS Case (2023)
10920 Кавалджиев, С. Й., Тонков, Г. П., Кралев, С. Г., Оптимизиране на конструкцията на двустъпален цилиндричен зъбен редуктор по габарити и присъединителни повърхнини. I част - Изчисляване, оптимизиране и моделиране на зъбните предавки в двустъпален цилиндричен редуктор (2010)
10921 Даулова, И. А., Развитие на визуалния език в анимацията (2023)
10922 Ангелов, А. Т., Тонков, Г. П., Минчев, П. И., Кавалджиев, С. Й., Проектиране на многодисков триещ съединител при оползотворяване на остатъчен листов материал от механичната изработка на дисковете. І част – Изчисляване на съставен многодисков предпазен триещ съединител (2010)
10923 Пенева, Т. Е., Ганев В.П., ПРОЕКТИРАНЕ НА КОЛЕКЦИЯ ДАМСКИ ЧОРАПИ С АБСТРАКТЕН ДИЗАЙН (2024)
10924 Тонков, Г. П., Николов, В. Й., Минчев, П. И., Проектиране на ремъчни предавки. Сравнителен анализ на технологичните им възможности при еднакви условия на работа. І част – Методика за проектиране на ремъчна предавка със зъбен ремък (2010)
10925 Илиев, В. Г., Летателни апарати. Конструкция на летателните апарати, 2ро издание (2019)
10926 Тонков, Г. П., Гиздов, Н. С., Стоянов, К. Ф., Николов, В. Й., Актуални CAD системи за машиностроително проектиране – класификация, възможности, приложение. ІII част - CAD системи от висок клас, приложими в машиностроенето (2010)
10927 Тонков, Г. П., Пейкова, М. Д., За предимствата на CAD проектирането в учебния процес (2010)
10928 Tonkov, G. P., Teofilova, M. A., Tonkova, G. Z., PLM – Technologies – Correct Lanning a Governance of Industrial Production, Economics, Ecology and Business (2009)
10929 Тонков, Г. П., Автоматизирано документиране на конструкторския процес в CAD среда (2009)
10930 Динев, Г. Д., Тонков, Г. П., Геометрично моделиране и конструкторско документиране на заварени зъбни колела (2008)
10931 Georgiev P., Karapetkov S., Uzunov, U. V., Eksperimentalno izsledvane vremeto na reakcija na vodachi vyrhu trenazhor (2022)
10932 Теофилова, М. А., Балтова, Л. И., Тонков, Г. П., Основни свойства на цилиндричноперспективното проектиране (2008)
10933 Тонков, Г. П., Приложение и значимост на стандартизираните елементи при конструиране на стенд за изпитване на тризвенни зъбни механизми (2008)
10934 Uzunova М., Uzunov, U. V., Avtomatizirane na inzhenernija trud v tehnicheskija eksperten analiz. (2022)
10935 Бабчева С., Салиев, Д. Н., Дамянов, И. С., Младенов, Г. Д., Оценка на паркирането в квартал Студентски град в град София (2022)
10936 Салиев, Д. Н., Младенов, Г. Д., Цакманов А., Оптимизиране времената на светлинните сигнали на кръстовище в град Ботевград (2023)
10937 Костов, К. В., Атанасов, К. Т., Иванов, И. И., М. Стоянова., Приложение на изчислителния метод за нормиране разхода на гориво за нагревателна пещ в нефтопреработвателен завод (2024)
10938 Денев, И. Н., Енергиен и екологичен анализ при загубите на питейна вода в Република България (2024)
10939 Димитров, К. П., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКАТА НА ВЪЗНИКВАЩИТЕ ВИБРАЦИИ В ЕЛАСТИЧНОТО ОКАЧВАНЕ НА ДВГ (2024)
10940 Velichkova, R. T., Pushkarov, M. I., Simova, I. S., Denev, I. N., Ivanov, I. I., Experimental investigation of soils in Bulgaria for sustainable agriculture (2024)
10941 Кръстев, Н. Й., Денев, И. Н., Петров, И. А., Особености при обследване за енергийна ефективност на сгради с фотоволтаична централа (2024)
10942 Димитрова, Р. К., Ръководство за курсово проектиране по Автоматизация на дискретното производство (2024)
10943 Пушкаров, М. И., ЛАБОРАТОРНО ИЗПИТВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧЕН ДВИГАТЕЛ РАБОТЕЩ С ЦИКЛИЧНО НАТОВАРВАНЕ (2024)
10944 Цеков, Р. П., Въкова, Е. М., Василев, М. П., Матанов, Н. С., Терзиев, А. К., Асенов, А. Н., Бойчева, С. В., Атанасов, Т. К., Згурева-Филипова, Д. М., Филипов, К. Б., Шушулов, К. К., Томов, Г. Д., Василев, Х. Н., Бекриев, О. Н., Славов, Ц. Н., ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ ТОМ 1 и ТОМ2 (2023)
10945 Банкова, Д. Г., Проектът в обучението по изобразително изкуство и неговата творческа интерпретация (анализ и резултати). (2007)
10946 Цеков, Р. П., Крайчев СК., Изследване на топлообмен в реактор с механично разбъркване и топлообменни тела триъгълни призми-отбойници (2000)
10947 Банкова, Д. Г., Култът към свети Георги в съвременното социокултурно пространство (2006)
10948 Цеков, Р. П., Стоков, К. В., Невенкин СН., Крайчев СК., Крайчев ЕК., Изследване на топлообмен при разбъркване на емулсии в лабораторен реактор (2001)
10949 Банкова, Д. Г., Рефлексия на синергитичната образователна парадигма в обучението по изобразително изкуство. (2024)
10950 Цеков, Р. П., Крайчев СК., Двойноконусно и аериращо устройство за реактори (2001)