Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, С. Г., Монева И., Петров Н.
Заглавие: Подход за оценка на риска при пътно-транспортни произшествия
Ключови думи: оценка на риска, пътнотранспортни произшествия

Абстракт: В разработката се предлага кратък исторически преглед на терминологията при понятието риск и са предложени теоретични постановки от теорията на риска да се приложат в конкретен случай –оценяване на риск от ПТП. Предлага се оценяването на риска от ПТП да се направи: - по брой злополуки и интензивност на движението; - по време за възникване на ПТП; - по изменения на дневния интензитет на движение на транспортните средства; - по икономически вреди от ПТП и човешки жертви.

Библиография

  Издание

  , 2010, България, ISBN ISSN 0861-9727
  Autors: Georgiev, S. G., Moneva I., Petrov N.
  Title: Approach to risk assessment in traffic accidents
  Keywords: risk assessment, traffic accidents

  Abstract: The development offers a brief historical overview of the terminology of the concept of risk and suggests theoretical propositions from the theory of risk to be applied in a specific case - road accident risk assessment. It is suggested that the road accident risk assessment be done: - by number of accidents and traffic intensity; - at the time of the occurrence of a traffic accident; - on changes in the daily intensity of traffic of means of transport; - on economic damages from traffic accidents and human casualties.

  References

   Issue

   , 2010, Bulgaria, ISBN ISSN 0861-9727

   Вид: пленарен доклад в международен форум