10990

Публикации
Publications

1547

Автори
Autors

10991

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
10251 Yonchev, A. S., Local Perturbation Limits of the Discrete Matrix Inequality Linear Quadratic Regulator Task for Differential-algebraic Systems. (2023)
10252 Yonchev, A. S., Perev, K. L., Model Predictive Control for a Synchronous Turbine Generator of Full and Reduced Order. (2023)
10253 Nakov, G. N., Stamatovska V., Jukić M., Necinova L., Ivanova, N. V., Šušak A., Koceva Komlenić D., Beta glucans in biscuits enriched with barley flour made with different sweeteners (2019)
10254 Nakov, G. N., Jukić M., Ivanova, N. V., Stamatovska V., Dimov, I. E., Koceva Komlenić D., The influence of different sweeteners on in vitro starch digestion in biscuits with wheat flour and whole barley flour. (2019)
10255 Lukinac J., Mastanjevic K., Mastanjevic K., Nakov, G. N., Jukić M., Computer Vision Method in Beer Qualitz Evaluation – A Review. (2019)
10256 Stamatovska V., Nakov, G. N., Pavlovska G., Jukić M., Dimov, I. E., Taneva I., Koceva Komlenić D., Production of biscuits with inulin and determination of their characteristics (2019)
10257 Nakov, G. N., Quality evaluation of cookies produced from wheat and barley flour (2019)
10258 Stoyanov, T. S., Popov, V. L., Topalov, A. V., Ahmed-Shieva, S. A., Shakev, N. G., Nedelcheva, B. Y., Visual Servoing in Door Opening Task for Omnidirectional Mobile Manipulator (2023)
10259 Pavlova T., Nakov, G. N., The effect of adding basil whole plant powder (Ocimum basilicum L.) some properties of bread (2019)
10260 Stoqnova N., Yordanova M., Г. Н., Отпадъци от хранително-вкусовата промишленост в Европейския съюз (2019)
10261 Jukić M., Koceva Komlenić D., Mastanjević K., Mastanjević K., Lučan M., Popovici C., Nakov, G. N., Lukinac J., Influence of damaged starch on the quality parameters of wheat dough and bread (2019)
10262 Nakov, G. N., Application of Color Analysis in Bread-Technology Training (2019)
10263 Taneva I., Dimov, I. E., Nakov, G. N., Microbiological and physicochemical analysis of honey and cinnamon yogurt (2019)
10264 Daniloski D., Nakov, G. N., The utilisation of Opuntia ficus indica as functional food and improvement of athletes' performances (2019)
10265 Nakov, G. N., onsumer perceptions of non - tradititonal cereals (barley and einkorn) and their products in Republic of Croatia, Republic of Bulgaria and Republic of Macedonia (2019)
10266 Jankuloska V., Karov I., Pavlovska G., Nakov, G. N., Jašić M., Evaluation of fungicide residues in apples and their impact on food safety (2019)
10267 Dimov, I. E., Nakov, G. N., Stamatovska V., Еffect of the process of flaking of einkorn (Тriticum monococcum L.) on some basic chemical properties and biologically active compounds in the flaked product (2019)
10268 Nuhi F., Idrizi S., Nakov, G. N., Sensory analysis of muffins with grape pomace flour. (2019)
10269 Jukić M., Koceva Komlenić D., Ivanova, N. V., Nakov, G. N., Lukinac J., Functional cookies with the addition of brewer's barley malt and reduced sucrose addition. (2019)
10270 Sabev, E. V., Trifonov, R. I., Pavlova, G. V., Raynova, K. S., Analysis of Practical Machine Learning Scenarios for Cybersecurity in Industry 4.0 (2023)
10271 Marinov I., Ivanov Y., Ivanova, N. V., Godjevargova Ts., Amperometric inhibition-based detection of organophosphorus pesticides in unary and binary mixtures employing flow-injection analysis (2011)
10272 Dimov, N. P., EXPERIMENTAL STUDY OF THE PROCESSOR AND DISK SUBSYSTEMS OF THE SERVER CLUSTER USING VMWARE TECHNOLOGY (2023)
10273 Димов, Н. П., Няголов, Д. А., Узунов, Х. В., Виртуализация програмно осигуряване на виртуална лаборатория (2022)
10274 Янков, Н. Я., 1. Мотиви за изучаване на немски език (2022)
10275 Георгиев, С. Г., Иванова М., Недев П., Изследване на възможността за реализиране на автоматизирана система за управление в бензиновата хранителна уредба на двигател с вътрешно горене (2013)
10276 Yankov, N. Y., INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES. THE GAME AS AN INNOVATIVE PEDAGOGOCAL TECHNOLOGY FOR EFFECTIVE AND AESY ACQUISITION OF GERMAN (2023)
10277 Георгиев, С. Г., Влияние на изправността на спирачната уредба върху спирачната ефективност на товарен автомобил (2014)
10278 Donev, V. I., On one boundedness related to the non-oscillating solutions of quasi-linear functional-differential equations of retarded type with nonlinear impulsive conditions (2023)
10279 Donev, V. I., Asymptotic behaviour of the non-oscillating solutions of first order nonlinear impulsive functional-differential equations of neutral type (2023)
10280 Граменова, М. В., Механоматематично моделиране и симулация на движението на автомобил след загуба на напречна устойчивост (2014)
10281 Костов, К. В., Оценка на енергийната ефективност при рафинирането на суров петрол в България (2023)
10282 Иванова, М. С., Експериментални изследвания върху някои основни параметри за идентификация на ПТП (2016)
10283 Gospodinova, E. G., Formulation of Impulsive Ecological Systems Using the Conformable Calculus Approach: Qualitative Analysis, (2023)
10284 Георгиев, С. Г., Влияние на коефициента на блокиране на диференциала върху задържането на автомобила в покой при завой и надлъжен наклон на пътя. (2015)
10285 Георгиев, С. Г., Драголов Е., Методика за изследване на катодните процеси при съвместното електрохимично отлагане на метали (2015)
10286 Господинова, Е. А., Разработване на алгоритми в системи за видеонаблюдение (2022)
10287 Георгиев, С. Г., Драголов Е., Проучване морфологията на отлаганите сплави на желязото (2015)
10288 Георгиев, С. Г., Драголов Е., Теоретично проучване възможностите за едновременно електролитно отлагане на компонентната сплав от желязо, никел, кобалт и манган (2015)
10289 Георгиев, С. Г., Драголов Е., Особености на съвместното отлагане на два и повече метала върху катода (2015)
10290 Gospodinov, G., Илиева, Н. И., Dimitrova Zl., Structural, thermal and thermo-dynamic investigation of the tellurites of rare-earth elements from cerium group (2002)
10291 Petrova, Z. A., Genev, H. g., On some integrals of convolution type (2023)
10292 Димитрова, Н. Д., Влияние классического наследия А.С.Пушкина в болгарском литературном образовательном поле (2019)
10293 Илиева, Н. И., Маринова, Ив., С., Вангаров, И., Петков, М., Конструиране на тест за оценка на постиженията по „Инженерна екология" (2014)
10294 Gospodinova, E. G., INTELLECTUAL ANALYSIS OF DATA IN AN INFORMATION SYSTEM FOR THE MEDICAL FACILITY (2023)
10295 Gospodinova, E. G., Mihailova, C. M., MATHEMATICAL MODELING FOR IMAGE RECOGNITION USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE (2023)
10296 Банкова, Д. Г., Науката и изкуствата в културно-образователен синтез (2010,2010)
10297 Банкова, Д. Г., Дигитализация и експониране на художествено наследство – стандарти, изисквания и добри практики. (2014)
10298 Сивова, М. В., Ганев В. П., Иновативен подход в технологичната обработка на дамски сака (2022)
10299 Vasileva, E. P., INVESTIGATING THE ADEQUACY OF A TECHNOLOGICAL OBJECT MODEL THROUGH REGRESSION ANALYSIS (2023)
10300 Vasileva, E. P., Optimization of Technological Systems by Redundancy of the Main Structural Elements (2023)