Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, С. Г., Монева И., Михайлова М.
Заглавие: Програмно обезпечаване на определянето на кинематичните параметри на двигател с вътрешно горене (ДВГ)
Ключови думи: кинематичен анализ, динамичен модел

Абстракт: Работата е методична и е посветена на кинематичен анализ на коляно-мотовилков механизъм. Изведени са зависимостите на изменение на положението, скоростта и ускорението на звената в механизма. Съставена е симулационна компютърна програма в среда на Matlab и е показан графично характерът на изменение на кинематичните параметри на коляно-мотовилковия механизъм.

Библиография

  Издание

  , 2008, България, ISBN ISSN 1311-2864
  Autors: Georgiev, S. G., Moneva I., Mihailova M.
  Title: Program provision of determining the kinematic parameters of an internal combustion engine (ICE)
  Keywords: kinematic analysis, dynamic model

  Abstract: Работата е методична и е посветена на кинематичен анализ на коляно-мотовилков механизъм. Изведени са зависимостите на изменение на положението, скоростта и ускорението на звената в механизма. Съставена е симулационна компютърна програма в среда на Matlab и е показан графично характерът на изменение на кинематичните параметри на коляно-мотовилковия механизъм.

  References

   Issue

   , 2008, Bulgaria, ISBN ISSN 1311-2864

   Вид: пленарен доклад в международен форум