11012

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11013

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
10201 Георгиев, С. Г., Иванова М., Недев П., Сравнителна оценка на теглителната сила на колесния движител в зависимост от конструкцията на диференциала на автомобилната техника (2012)
10202 Георгиев, С. Г., Влияние на коефициента на блокиране на диференциала върху скоростта на движение на автомобила в завой (2013)
10203 Bobeva, S. D., I, R. Y., Small E-Gov Satellite Modeling and Simulation (2011)
10204 Бобева, С. Д., Технология за обучение на съдебни автотехнически експерти базирана на съвременната образователна парадигма (2023)
10205 Ilieva, R. Y., Bobeva, S. D., E-Democracy and Open Government (2012)
10206 Stoilov, V. M., Sinapov, P. V., Slavchev, S. S., Maznichki, V. Y., Purgic, S. -., Analysis of Lateral Forces for Assessment of Safety against Derailment of the Specialized Train Composition for the Transportation of Long Rails (2024)
10207 Петър Недев., Георгиев, С. Г., Иванова, М. С., Експериментално изпитване по параметрите на скоростно-теглителната характеристика на транспортни машини (2012)
10208 Карапетков, С. М., Монева, И. К., Граменова, М. В., Узунов, Х. В., Иванова, М. С., Компютърна симулация на движение на автомобилслед дефектиране в кормилното управление (2013)
10209 Петър Недев., Георгиев, С. Г., Иванова, М. С., Учебната практика и стажа - основен фактор от формирането на професионалиста (2013)
10210 Петър Недев., Георгиев, С. Г., Иванова, М. С., Изследване възможността за реализиране на автоматизирана система за управление в бензиновата хранителна уредба на ДВГ (2013)
10211 Хаджидобрев, П. Г., Монева, И. К., Иванова, М. С., Кръстев, А. Х., Определяне на съпротивителния момент на ДВГ при принудителен празен ход по данни от натурни експерименти (2018)
10212 Koceva Komlenic D., Jukic M., Nakov, G. N., Šušak A., Bucić-Kojić A., Planinić M., Jokić S., Zorić M., Lukinac J., SENSORY AND QUALITATIVE PROPERTIES OF WHEAT FLOUR CRACKERS WITH CHASTE TREE BERRY FLOUR (VITEX AGNUS CASTUS) AFTER EXTRACTION (2022)
10213 Иванова, М. С., Експериментално определяне на кинематични параметри необходими при анализ на ПТП с велосипедист (2018)
10214 Nakov, G. N., Jukić M., Šimić G., Koceva Komlenić D., Lukinac J., Effect of the Addition of Hulless Barley Flour on the Quality of Short-Dough Cookies (2022)
10215 Nakov, G. N., Ivanova S., Lazova-Borisova I., Temkov M., IDENTIFICATION OF FATTY ACIDS IN GRAPE AND TOMATO POMACE – SUSTAINABLE VALORIZATION OF AGRICULTURAL WASTE (2022)
10216 Granova Zh., Nakov, G. N., Petrova T., Momchilova M., Khvostenko K., IMPROVEMENT OF THE QUALITY CHARACTERISTICS OF SEMI- FINISHED SPONGE CAKES BY USING APPLE POMACE POWDER (2022)
10217 Lukinac J., Koceva Komlenić D., Lučan Čolić M., Nakov, G. N., Jukić M., Management of apple and grape processing by-products. A reviewModelling the browning of bakery products during baking: a review (2022)
10218 Jukić M., Nakov, G. N., Koceva Komlenić D., Ivanova, N. V., Šumanovac F., Lukinac J., Quality Assessment of Cookies Made from Composite Flours Containing Malted Barley Flour and Wheat Flour (2022)
10219 Jukić M., Nakov, G. N., Koceva Komlenić D., Šumanovac F., Koljđeraj A., Lukinac J., Quality assessment of sponge cake with reduced sucrose addition made from composite wheat and barley malt flour (2022)
10220 Nakov, G. N., Temkov M., Lazova-Borisova I., Lukinac J., PROPERTIES OF FLOUR OBTAINED FROM MALTED GRAINS – REVIEW (2022)
10221 Nakov, G. N., Zlatev Z., Lazova-Borisova I., Lukinac J., MANAGEMENT AND VALORIZATION OF AGRICULTURAL WASTES FROM WINE PRODUCTION USING STATISTICAL ANALYSIS TO OBTAIN NOVEL FOOD (2021)
10222 , Г. Н., Markova M., ФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПШЕНИЧЕН ХЛЯБ, ОБОГАТЕН С БРАШНО ОТ ЕЛДА (2021)
10223 Temkov M., Velickova E., Stamatovska V., Nakov, G. N., CONSUMER PERCEPTION ON FOOD WASTE MANAGEMENT AND INCORPORATION OF GRAPE POMACE POWDER IN COOKIES (2021)
10224 Nakov, G. N., Dimov I., Taneva I., Stamatovska V., Influence of sucrose and barley flour on some physical, texture and sensory characteristics of cookies (2021)
10225 Nakov, G. N., Brandolini A., Hidalgo A., Ivanova, N. V., Jukić M., Koceva Komlenić D., Lukinac J., Influence of apple peel powder addition on the physico-chemical characteristics and nutritional quality of bread wheat cookies (2020)
10226 Nakov, G. N., Ivanova, N. V., Jukić M., Koceva Komlenić D., Daniloski D., PERCEPTIONS OF CONSUMER FOR PREPARATION AND CONSUMPTION OF TEA AND ANALYSIS OF BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS OF BLACK TEA (2020)
10227 Nakov, G. N., Brandolini A., Ivanova, N. V., Hidalgo A., Stamatovska V., Dimov I., Effect of grape pomace powder addition on chemical, nutritional and technological properties of cakes (2020)
10228 Lukinac J., Koceva Komlenić D., Nakov, G. N., Ivanova, N. V., Jukić M., COMPUTER VISION APPLICATION IN THE QUALITY EVALUATION OF CEREAL-BASED PRODUCTS (2020)
10229 Lukinac J., Koceva Komlenić D., Mastanjević K., Nakov, G. N., Mastanjević K., Krstanović V., Jukić M., Evaluation of visual characteristics of beer using the computer vision method (2020)
10230 Петкова, Е. И., ГЕНЕРАТИВНИ КОНЦЕПТИ ОТВЪД ИДЕОЛОГИЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ - ОТ „ПЕРМАНЕНТНОТО ЧЕТЕНЕ“ ДО „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“ (2021)
10231 StoyanBozhkov, S. B., QUALITY OF ELECTRICAL POWER IN GRIDS WITH CONNECTED RENEWABLE SOURCES (2023)
10232 Петкова, Е. И., Кондева, Ю. Л., Предизвикателства и перспективи пред обучението по български език и литература в мултикултурна среда (2022)
10233 Bozhkov, S. B., ABOUT QUSLITY ELECTRICAL POWER IN GRIDS WITH CONNECTED PHOTOVOLTAIC SOURCES (2022)
10234 Bozhkov, S. B., ON THE PLACE OF ETHICS AND ETHICAL STANDARDS IN THE TRAINING OF AC- COUNTING STAFF (2022)
10235 Нури, Х. Х., Електронни тестове - състояние, видове (2014)
10236 Георгиев, С. Г., Драголов Е., Теоретичен анализ на съвместното електролитно отлагане на желязо, никел и кадмий (2015)
10237 Dochev, B. A., Panov, I. T., Dimova, D. P., Investigation of the Influence of the Reduced Temperature of Eutectic Crystallization on the Composition of the Eutectic of Aluminum-Silicon Alloys (2024)
10238 Dochev, B. A., Panov, I. T., Dimova, D. P., Study of the Retention of the Modifying Effect of a Nanodiamond Nanomodifier on the Structure of AlSi18 Alloy (2024)
10239 Romansky, R. P., Internet of Things and user privacy protection (2023)
10240 Romansky, R. P., Statistical modelling of network communications based on monitored data (2023)
10241 Romansky, R. P., Hinov, N. L., Deterministic and Stochastic Approaches for Computer Modeling and Simulation (2023)
10242 Нури, Х. Х., ТЕСТОВЕ ЗА КОНТРОЛ, УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ДИСЦИПЛИНИТЕ ПИК1 И ПИК2 (2015)
10243 Нури, Х. Х., ЕЛЕКТРОННИ ТЕСТОВЕ- СЪСТОЯНИЕ, ВИДОВЕ (2014)
10244 Нури, Х. Х., ДИДАКТИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ – ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ (2014)
10245 Нури, Х. Х., Човекът като главно звено на надеждността в общата кибернетична система „човек - машина” (2013)
10246 Нури, Х. Х., Видове оценяващи компоненти използвани при електронно обучение (2013)
10247 Нури, Х. Х., FACTORS AFFECTING SCHOOL AND COLLEGE EDUCATION (2022)
10248 Иванов, В. Д., Иванова, М. С., Граменова, М. В., Петров, И. С., Статистически анализ на експериментални данни свързани с ускорението на масовия център на МПС (2021)
10249 Карапетков, С. М., Узунов, Х. В., Иванова, М. С., Кинематичен анализ на ПТП с отнемане на предимство (2013)
10250 Иванова, М. С., Изследване на кинематични параметри за анализ на ПТП с велосипедист (2015)