10987

Публикации
Publications

1547

Автори
Autors

10988

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
10151 Gospodinova, E. A., Torlakov, I. D., Metodieva, I. H., „Increasing the Productivity of an Electricity System Based on Energy Generated by Hydropower with the Help of Artificial Intelligence“ (2023)
10152 Gospodinova, E. A., Torlakov, I. D., Metodieva, I. H., „Model for Forecasting and Planning Solar Energy Production Using an Artificial Neural Network“ (2023)
10153 Георгиев, С. Г., Измерване на изпъкналостта и непаралелноста на челото на лагерната черупка на коляновия вал (1994)
10154 Георгиев, С. Г., Томов В., Драголов Д., „Изследване възможностите на съвременните методи за възстановявяване на детайлите от земеделската техника в извънстационарни условия” (2003)
10155 Георгиев, С. Г., Банабакова В., Томов В., Драголов Д., „Екологични технологии при обучението на курсантите по ремонт на техниката от Българската армия” (2003)
10156 Георгиев, С. Г., Банабакова В., Томов В., Драголов Д., Екологичен метод за регенериране на замърсени с хлорни йони водни разтвори на сярна киселина, използвани за електрохимично пасивиране (2003)
10157 Георгиев, С. Г., Банабакова В., Томов В., Драголов Д., Усъвършенствуване на методите и технологите за отлагане на твърди, износоустойчиви покрития (2003)
10158 Георгиев, С. Г., Монева И., Стефанов С., Сравнителен анализ на установените процеси на дизелов двигател от натурни и числени експерименти (2003)
10159 Георгиев, С. Г., Монева И., Стефанов С., Симулационно моделиране на системата “дизелов двигател – двурежимен регулатор” (2003)
10160 Георгиев, С. Г., Монева И., Атанасов Д., Пехливанов С., Математиччен модел за автоматично регулиране честотата на въртене на дизелов двигател с всережимен регулатор (2006)
10161 Георгиев, С. Г., Монева И., Михайлова М., Математичен модел на система за автоматично регулиране честотата на въртене на колянов вал на дизелов двигател с турбокомпресор (2006)
10162 Димитрова, К. Й., Относно възможността за приложение на верижни регулатори при структурите за векторно управление (2015)
10163 Димитрова, К. Й., Относно определяне на сигналите за управление на модула на честотата и фазата на напреженията при използване на честотен преобразувател в определен клас енергоефективна система (2015)
10164 Бобева, С. Д., A CONCEPT OF PROJECT ORIENTED LEARNING IN MICROELECTRONICS ENGINEERING (2011)
10165 Бобева, С. Д., Roumiana Ilieva., Performance Measurement of MEMS Elements for Information Security (2012)
10166 Torlakov, I. D., On The Cohen-grossberg-type Neural Networks (2023)
10167 Tasheva, R. P., Stefanov, I. Z., Estimation of the mass and the spin of the neutron star 4U 1728-34 using triples of x-ray quasi-periodic oscillations (2023)
10168 Банкова, Д. Г., Кирило-методиевската традиция – синтез на ценности. Многообразие в единството (2011)
10169 Agarwal, R., Mihaylova, G., Kelevedjiev, P. S., Existence for nonlinear fourth-order two-point boundary value problems (2023)
10170 Agarwal, R. P., Todorov, T. Z., Kelevedjiev, P. S., Existence for two-point nth order boundary value problems under barrier strips (2023)
10171 Георгиев, С. Г., Монева И., Михайлова М., Математично моделиране на пълнителния и изпускателния тръбопровод на комбиниран двигател с вътрешно горене (2007)
10172 Георгиев, С. Г., Монева И., Михайлова М., Програмно обезпечаване на определянето на кинематичните параметри на двигател с вътрешно горене (ДВГ) (2008)
10173 Георгиев, С. Г., Монева И., Михайлова М., Програмно обезпечаване на определянето на силите в коляно-мотовилков механизъм (КММ) на двигател с вътрешно горене (ДВГ) (2008)
10174 Георгиев, С. Г., Монева И., Михайлова М., Славчева Й., Силово натоварване на двигател с вътрешно горене при преходни режими (2009)
10175 Георгиев, С. Г., Карапетков С., Монева И., Динамика на движение на автомобил при спускане с отчитане на променливия ъгъл на наклона (2009)
10176 Георгиев, С. Г., Динамичен анализ на движение на автобус при спиране с отчитане на характеристиката на двигателя при работа в режим на принудителен празен ход (2010)
10177 Георгиев, С. Г., Карапетков С., Монева И., Ербил Н., Динамика на движение на автомобил при спускане с отчитане на променливия ъгъл на наклона и частично работеща спирачна уредба (2010)
10178 Георгиев, С. Г., Монева И., Петров Н., Подход за оценка на риска при пътно-транспортни произшествия (2010)
10179 Komarski, D. P., Diakov, D. I., Nikolova, H. N., Vassilev, V. A., Analysis of the impact of the central connecting element stiffness on the accuracy characteristics of micro-positioning elastic module with “Butterfly” flexures (2023)
10180 Георгиев, С. Г., Влияние на коефициента на блокиране на диференциала върху циркулацията на паразитна мощност (2012)
10181 Nuri, H. H., FACTORS THAT AFFECT CURRENT PEDAGOGICAL PRACTICE TRENING AT EDUCATION FACULTIES (2023)
10182 Bobeva, S. D., Hristov, M. H., Denishev, K. H., Overview of Automotive MEMS Sensors (2010)
10183 Tarnev, K. T., Vitanov N. K., Monte Carlo model for simultaneous spread of two variants of a virus in a population (2023)
10184 Tarnev, K. T., Halova, E. J., Algorithm for demonstration of transport processes in gases for physics education (2023)
10185 Kolev, G. D., Denishev, K. H., Bobeva, S. D., Design and Analyzing of Silicon Diaphragm for MEMS Pressure Sensors (2010)
10186 Karapetkov, S. M., Petrova, R., Dechkova, S. V., Petrov Pl., Mathematical Simulation of Cross-Wind Vibrations in a Mono-Cable Chair Ropeway (2011)
10187 Ivanova, D. A., Nenchovski, B. A., Big data bioinformatics discoveries: Machine learning approaches, tools, and perspectives (2023)
10188 Карапетков, С. М., Монева, И. К., Граменова, М. В., Узунов, Х. В., Компютърна симулация на движение на автомобил след дефектиране в кормилното управление (2014)
10189 Borovska, P. I., Ivanova, D. A., Intelligent integrated r&e big OMICS data and in silico knowledge hub "nova paradigma" (2023)
10190 Ivanova, D. A., Mitev, D. M., Strategies for organizing and optimizing different types of content for interactive accessible web portals (2023)
10191 Ivanova, D. A., Staeva J., Shinkov А., Kovacheva R., Intelligent EU-TIRADS classificator for early detection of thyroid anomalies using deep learning convolutional neural network (2023)
10192 Teneva, M. I., Hristova, I. T., Petrov, I. S., STRESS MANAGEMNET AMONG PEDAGOGIGAL SPECIALIST, AS PART OF THE MANAGEMENT OF EDUCATIONAL INSTITUTION (2023)
10193 Плешкова-Бекярска, С. Г., Аудиосистеми и кодиране на говор (2024)
10194 Георгиев, С. Г., Иванова М., Недев П., Сравнителна оценка на теглителната сила на колесния движител в зависимост от конструкцията на диференциала на автомобилната техника (2012)
10195 Георгиев, С. Г., Влияние на коефициента на блокиране на диференциала върху скоростта на движение на автомобила в завой (2013)
10196 Bobeva, S. D., I, R. Y., Small E-Gov Satellite Modeling and Simulation (2011)
10197 Бобева, С. Д., Технология за обучение на съдебни автотехнически експерти базирана на съвременната образователна парадигма (2023)
10198 Ilieva, R. Y., Bobeva, S. D., E-Democracy and Open Government (2012)
10199 Stoilov, V. M., Sinapov, P. V., Slavchev, S. S., Maznichki, V. Y., Purgic, S. -., Analysis of Lateral Forces for Assessment of Safety against Derailment of the Specialized Train Composition for the Transportation of Long Rails (2024)
10200 Петър Недев., Георгиев, С. Г., Иванова, М. С., Експериментално изпитване по параметрите на скоростно-теглителната характеристика на транспортни машини (2012)