Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, С. Г., Карапетков С., Монева И.
Заглавие: Динамика на движение на автомобил при спускане с отчитане на променливия ъгъл на наклона
Ключови думи: товарен автомобил, движение при спускане

Абстракт: В настоящата работа е разгледано движението на товарен автомобил при спускане с отчитане на променливия ъгъл на наклона на пътя. Създаден е механоматематичен модел на движението на автомобила с характеристика на двигателя в режим на принудителен празен ход. Проведени са числени експерименти с помощта на програмен продукт за четири случая на плъзгане и търкаляне на ходовите колела. Резултатите от изследванията са представени в графичен вид и са анализирани.

Библиография

  Издание

  , 2009, България, ISBN ISSN 0861-9727
  Autors: Georgiev, S. G., Karapetkov S., Moneva I.
  Title: Driving dynamics of a car on a descent with variable slope angle accounting
  Keywords: truck, downhill movement

  Abstract: В настоящата работа е разгледано движението на товарен автомобил при спускане с отчитане на променливия ъгъл на наклона на пътя. Създаден е механоматематичен модел на движението на автомобила с характеристика на двигателя в режим на принудителен празен ход. Проведени са числени експерименти с помощта на програмен продукт за четири случая на плъзгане и търкаляне на ходовите колела. Резултатите от изследванията са представени в графичен вид и са анализирани.

  References

   Issue

   , 2009, Bulgaria, ISBN ISSN 0861-9727

   Вид: пленарен доклад в международен форум