Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, С. Г., Иванова М., Недев П.
Заглавие: Сравнителна оценка на теглителната сила на колесния движител в зависимост от конструкцията на диференциала на автомобилната техника
Ключови думи: теглителна сила, коефициент на блокиране

Абстракт: В тази работа е разгледана сумарната теглителна сила от задвижващите колела на автомобила в зависимост от конструкцията на дифренциала. Конструкцията на диференциала влияе най-вече със своя коефициент на блокиране. Като се използва дефиницията за коефициента чрез моментите на валовете, свързани с планетните колела, се определят максимално възможните за реализиране въртящи моменти и от там максималните надлъжни реакции между колелата и пътя.

Библиография

  Издание

  , 2012, България, ISBN ISSN 1311-2864
  Autors: Georgiev, S. G., Ivanova M., Nedev P.
  Title: Comparative evaluation of the traction force of the wheel drive depending on the construction of the differential of the automotive machinery
  Keywords: drag force, blocking factor

  Abstract: In this work, the total traction force from the drive wheels of the car depending on the design of the differential is considered. The construction of the differential affects mostly with its blocking coefficient. Using the definition of the coefficient through the moments of the shafts connected to the planetary wheels, the maximum possible torques and hence the maximum longitudinal reactions between the wheels and the road are determined.

  References

   Issue

   , 2012, Bulgaria, ISBN ISSN 1311-2864

   Вид: пленарен доклад в международен форум