Оригинал (Original)
Автори: Петър Недев., Георгиев, С. Г., Иванова, М. С.
Заглавие: Изследване възможността за реализиране на автоматизирана система за управление в бензиновата хранителна уредба на ДВГ
Ключови думи: автомотизирана система за управление на процесите

Библиография

  Издание

  Известия на съюза на учените, том 24, стр. стр. 423-426, 2013, България, Сливен, ISSN 1311-2864
  Autors: Peter Nedev., Georgiev, S. G., Ivanova, M. S.
  Title: Study Opportunity to realize Automatic Control Systems in Gazoline Nutritional System of Internal Combustion Engin
  Keywords: automated process control system

  References

   Issue

   Announcements of the Union of Scientists, vol. 24, pp. 423-426, 2013, Bulgaria, Sliven, ISSN 1311-2864

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание