Оригинал (Original)
Автори: Маринов, Ф. Д., Кралов, И. М., Живков, В. С., Драганов, В. А.
Заглавие: Възможности за икономия на енергия при рекуперативно спиране на лек автомобил за различни градски цикли на движение
Ключови думи: рекуперативно спиране, рекуперация на енергия, кинетичен аку

Абстракт: Представени са резултати от числено изследване на възможностите за икономия на енергия от лек автомобил с многороторен рекуператор на кинетична енергия и степенна трансмисия при различни транспортни цикли на движение. Резултатите от симулациите показват между 9% и 35% потенциална икономия на енергията за задвижване на автомобила.

Библиография

  Издание

  Механика на Машините, том 3, брой 102, стр. стр. 55-61, 2013, България, Варна, ТУ-Варна, ISSN 0861-9727
  Autors: Marinov, P. D., Kralov, I. M., Jivkov, V. S., Draganov, V. A.
  Title: Possibilities for Energy Saving by Regenerative Braking of a Small City Car in Different Urban Driving Conditions
  Keywords: regenerative braking, kinetic energy recovery system, kinetic energy storage, KERS, energy saving

  Abstract: This paper presents the regenerative braking simulation results over six different urban driving cycles of a small city car that uses a multiple flywheel kinetic energy recovery system with conventional N-speed transmission. The simulation results show from 9% to 35% propulsion energy saving potential depending on the different urban driving conditions.

  References

   Issue

   Mechanics of Machines, vol. 3, issue 102, pp. 55-61, 2013, Bulgaria, Varna, TU - Varna, ISSN 0861-9727

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание