Оригинал (Original)
Автори: Маринов, Ф. Д., Живков, В. С., Тодоров, Т. С., Савчев, С. П.
Заглавие: Емпирични зависимости за коефициент на полезно действие на безстепенни трансмисии
Ключови думи: коефициент на полезно действие, КПД на безстепенни трансмиси

Абстракт: Обобщени са експериментални данни за коефициента на полезно действие на разнотипни безстепенни трансмисии от различни литературни източници. На тази база се предлагат фамилия емпирични криви, описващи сравнително точно обобщените експериментални резултати като подходящи за количествена оценка на КПД на безстепенна трансмисия при моделиране на превозни средства или рекуперативни системи.

Библиография

  Издание

  МТФ'2012/АМТЕХ'2012, том 11, брой 1, стр. стр. 439-443, 2012, България, София, МТФ при ТУ - София, ISBN 978-954-438-994-9
  Autors: Marinov, P. D., Jivkov, V. S., Todorov, T. S., Savchev, S. P.
  Title: Empirical Relationships of Continuously Variable Transmission Efficiency
  Keywords: CVT efficiency, mechanical efficiency of continuously variable transmissions

  Abstract: The paper summarizes experimental data on the efficiency of various continuously variable transmissions gathered from different sources. On this base the authors propose a family of empirical curves describing fairly accurately the summarized experimental results as appropriate to quantify the efficiency of the continuously variable transmission for vehicle and regenerative systems modeling.

  References

   Issue

   FIT'2012 - AMTECH'2012, vol. 11, issue 1, pp. 439-443, 2012, Bulgaria, Sofia, FIT, TU - Sofia, ISBN 978-954-438-994-9

   Вид: публикация в международен форум