Оригинал (Original)
Автори: Живков, В. С., Тодоров, Г. Д., Николов, Н. Л., Драганов, В. А., Маринов, Ф. Д.
Заглавие: Количествена оценка на възможностите за възстановяване на енергията в условията на спиране на транспортни средства с електрозадвижване от градски тип
Ключови думи: електромобили, хибридни задвижващи системи, електрическа маш

Абстракт: В работата се разглеждат транспортни средства с хибридно електрозадвижване. Изследван е енергийния баланс на подобни средства на основата на известни типични цикли на движения в градски условия (европейски NEUDC и американски FUDC). Формулиран е коефициент на възвращаемост на енергията при хибридна структура на задвижването. Резултатите от численото моделиране, сравнени с известни прототипи от водещи производители, показват възможност за увеличаване на пробега с 14-25% при запазване на енергийния капацитет на основния източник на енергия –акумулаторната батерия. Като буфер при енергийния трансфер е използван кинетичен акумулатор на енергия.

Библиография

  Издание

  Механика на Машините, том 4, брой 95, стр. стр. 24-28, 2011, България, Варна, ТУ - Варна, ISSN 0861-9727
  Autors: Jivkov, V. S., Todorov, G. D., Nikolov, N. L., Draganov, V. A., Marinov, P. D.
  Title: Quantity Estimation of Energy Recovery During Braking Modes of Vehicles with Electric Propulsion System on Urban Drive Cycles
  Keywords: Electric cars, hybrid power systems, electric machine - kinetic battery

  Abstract: A proposed paper considers vehicles with electric propulsion systems. Energy demands are investigated on the basis of two well known urban drive cycles: MVEG – 95 (European Urban Drive Cycle) and FTP-75 (Federal Urban Drive Cycle) and an energy recuperation coefficient describing the cycles is formulated. Numerical simulation results are quoted and compared with known prototypes from leading manufacturers. The comparison shows real possibilities of 14-25% increasing in vehicle mileage at same energy levels of a main energy source – the electric battery. A kinetic energy storage is proposed to be used as an energy buffer.

  References

   Issue

   Mechanics of Machines, vol. 4, issue 95, pp. 24-28, 2011, Bulgaria, Varna, TU - Varna, ISSN 0861-9727

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание