Оригинал (Original)
Автори: Маринов, Ф. Д., Драганов, В. А., Николов, Р. Ф.
Заглавие: Маховик за акумулиране на енергия
Ключови думи: Маховик за акумулиране на енергия, акумулиране на кинетична

Библиография

  Издание

  Институт за изобретения и рационализации, том BG, брой 5079, 1990, България, София, Институт за изобретения и рационализации
  Autors: Marinov, P. D., Draganov, V. A., Nikolov, R. F.
  Title: Flywheel Energy Storage Device
  Keywords: Flywheel energy storage, kinetic energy storage

  References

   Issue

   Institute of Inventions and Innovations, vol. BG, issue 5079, 1990, Bulgaria, Sofia, Institute of Inventions and Innovations

   Вид: патент/полезен модел