Оригинал (Original)
Автори: Маринов, Ф. Д., Драганов, В. А., Живков, В. С.
Заглавие: Определяне на загубите в съединителя на превозно средство при потегляне
Ключови думи: загуби, автомобилен съединител, потегляне на превозно средст

Абстракт: Настоящата работа анализира загубите в съединителя на превозно средство при потегляне. Представен е модел за количествена оценка на загубите в съединителя, както и резултати от числено моделиране при различни параметри на предавания въртящ момент и време на включване.

Библиография

  Издание

  Механика на Машините, том 2, брой 97, стр. стр. 75-79, 2012, България, Варна, ТУ - Варна, ISSN 0861-9727
  Autors: Marinov, P. D., Draganov, V. A., Jivkov, V. S.
  Title: Determination of Clutch Losses During Vehicle Starting
  Keywords: clutch losses, automotive clutch, clutch losses modelling

  Abstract: This paper is focused on the modeling and quantitative analysis of automotive clutch losses during vehicle start and acceleration. The implemented model to quantify the clutch losses and numerical modeling results are presented for different parameters of transmitting torque and time of engagement.

  References

   Issue

   Mechanics of Machines, vol. 2, issue 97, pp. 75-79, 2012, Bulgaria, Varna, TU - Varna, ISSN 0861-9727

   Вид: статия в списание