Оригинал (Original)
Автори: Живков, В. С., Тодоров, Г. Д., Драганов, В. А., Николов, Н. Л., Маринов, Ф. Д.
Заглавие: Определяне на минималните енергийни нива на източниците на енергия при хибридна електрическа задвижваща система с кинетичен акумулатор на енергия за малки транспортни средства от градски тип
Ключови думи: електромобили, хибридни задвижващи системи, електрическа маш

Абстракт: Хибридна система на електрозадвижване за транспортно средство с кинетичен акумулатор е обект на настоящата работа. Използването на типични цикли на движение, описващи условията на движение в градски условия позволява определянето на минималните енергийни нива на източниците на енергия (първичен – акумулаторна батерия и вторичен – кинетичен акумулатор на енергия). Разгледана е стратегия за редукция на мощностния поток и е оценено влиянието й върху възможността за увеличаване на възможния пробег, при запазване на първоначалната енергозапасеност.

Библиография

  Издание

  Механика на Машините, том 4, брой 95, стр. стр. 29-33, 2011, България, Варна, ТУ - Варна, ISSN 0861-9727
  Autors: Jivkov, V. S., Todorov, G. D., Draganov, V. A., Nikolov, N. L., Marinov, P. D.
  Title: Energy Levels Determination of an Electric Hybrid Propulsion System with Kinetic Energy Storage for Small Urban Vehicles
  Keywords: Electric cars, hybrid power systems, electric machine - kinetic battery

  Abstract: A hybrid electric drive system including a kinetic energy storage is a main object of the presented material. Using typical urban drive cycles minimum energy levels for primary (an electric battery) and secondary (the kinetic energy storage) sources are evaluated. A strategy for reduced power flows control is proposed, and its impact on available vehicle mileage is investigated. Results show an increase of 1-3% in simulated mileages at the same initial energy levels.

  References

   Issue

   Mechanics of Machines, vol. 4, issue 95, pp. 29-33, 2011, Bulgaria, Varna, TU - Varna, ISSN 0861-9727

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание