Оригинал (Original)
Автори: Маринов, Ф. Д., Живков, В. С., Кралов, И. М., Драганов, В. А.
Заглавие: Моделиране на многороторна система със степенна трансмисия за рекуперативно спиране на автомобили
Ключови думи: рекуперативно спиране, рекуперация на енергия, кинетичен аку

Абстракт: Съставен е модел на автомобил с многороторен рекуператор с краен брой маховици на кинетична енергия и степенна трансмисия. Създадено е приложение, работещо в среда на Microsoft Windows с оглед числено изследване и анализ на възможностите за икономия на енергия с рекуперативно спиране на автомобили при многократно акумулиране и рекуперация на енергия в условията на различни градски транспортни цикли на движение.

Библиография

  Издание

  Механика на Машините, том 3, брой 102, стр. стр. 49-54, 2013, България, Варна, ТУ -Варна, ISSN 0861-9727
  Autors: Marinov, P. D., Jivkov, V. S., Kralov, I. M., Draganov, V. A.
  Title: Modeling of Multiple Flywheel Regenerative Braking System for Vehicles
  Keywords: regenerative braking, kinetic energy recovery system, kinetic energy storage, KERS, energy saving

  Abstract: The paper presents a model of a multiple flywheel kinetic energy recovery system for vehicles that uses conventional N-speed transmission. An application running on Microsoft Windows has been developed in order to investigate possibilities of energy saving by regenerative braking in different urban driving conditions.

  References

   Issue

   Mechanics of Machines, vol. 3, issue 102, pp. 49-54, 2013, Bulgaria, Varna, TU - Varna, ISSN 0861-9727

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание