Оригинал (Original)
Автори: Маринов, Ф. Д.
Заглавие: Възможности за рекуперация на кинетична енергия с многодисков рекуператор и степенна трансмисия
Ключови думи: многодисков рекуператор, рекуперация на кинетична енергия, а

Абстракт: В разработката се моделира многодисков рекуператор със степенна трансмисия при акумулиране и рекуперация на енергия. Изведени са зависимостите и алгоритъма за числено определяне на рекуперираната енергия. Създаден е алгоритъм за оптимизиране на рекуператора по три параметъра, с който е изследвана реалната област по отношение на брой степени в трансмисията и брой маховици.

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ - София, том 48, брой 1, стр. стр. 102-107, 1995, България, София, ТУ - София
  Autors: Marinov, P. D.
  Title: Possibilities for Recovery of Kinetic Energy with Multiple Flywheel Recuperation System and Conventional Transmission
  Keywords: Multiple flywheel recuperation system, recovery of kinetic energy, energy storage

  Abstract:

  References

   Issue

   Proceedings of TU - Sofia, vol. 48, issue 1, pp. 102-107, 1995, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в национален форум