Оригинал (Original)
Автори: Гарабитов, С. А., Иванов И.
Заглавие: Оптимизация на механизма на високоволтов разединител
Ключови думи: оптимален синтез, пространствен, механизъм, разединител

Абстракт: Резюме: В настоящата работа е показана една възможност за оптимален синтез на пространствен лостов механизъм за разединител за високо напрежение. Направена е проверка на резултатите от синтеза с помоща на компютърен модел, без нуждата от създаване на физически модел.

Библиография

  1. 1. А. Андонов, Т. Тодоров, И. Иванов, 2001, Геометричен анализ и синтез на пространствен предавателен механизъм за разединители за високо напрежение, Научна конференция анализ и синтез на механизми и машини, София, 27.06.2001., <ТУ>, МТФ
  2. Patsick Lalonge, William Morse, 2012, HIGH-VOLTAGE DISCONNECT SWITCHES, electricity-today.com, том 1, стр. стр. April, 2012, p 63
  3. 10. D.F.Peelo, G. Bowden, J.H.Sawada, B.R.Sunga, P. Riffon, M. Binne, F. Stalder, B.J. Gruell, 2006, High Voltage Circuit Breaker and Disconnector Application in Extreme Cold Climates, CIGRE 2006, том 1, стр. стр. paper A3-301

Издание

МТФ'2012 АМТЕХ`2012, 2012, България, София
Autors: Garabitov, S. A., Ivanov.
Title: Optimization of the mechanism of high-voltage disconnector
Keywords: optimal synthesis, spatial mechanism

Abstract: This work shows an opportunity for optimal synthesis of spatial linkage for high voltage circuit breaker. An examination of the results of the synthesis with the help of a computer model without the need to create a physical model.

References

  1. 1. А. Андонов, Т. Тодоров, И. Иванов, 2001, Геометричен анализ и синтез на пространствен предавателен механизъм за разединители за високо напрежение, Научна конференция анализ и синтез на механизми и машини, София, 27.06.2001., <ТУ>, МТФ
  2. Patsick Lalonge, William Morse, 2012, HIGH-VOLTAGE DISCONNECT SWITCHES, electricity-today.com, том 1, стр. стр. April, 2012, p 63
  3. 10. D.F.Peelo, G. Bowden, J.H.Sawada, B.R.Sunga, P. Riffon, M. Binne, F. Stalder, B.J. Gruell, 2006, High Voltage Circuit Breaker and Disconnector Application in Extreme Cold Climates, CIGRE 2006, том 1, стр. стр. paper A3-301

Issue

МТФ'2012 АМТЕХ`2012, 2012, Bulgaria, София

Вид: публикация в международен форум