Оригинал (Original)
Автори: Павлова, П. Е.
Заглавие: Програмен модул за автоматично съвместяване на изображения
Ключови думи: автоматична нормализация на положение, позициониране на план

Абстракт: Статията описва програмен модул за обработка на изображения предназначен за автоматична нормализация на положението и съвместяване на планарни обекти при налични ротация и транслация в равнина. Създаденият продукт е предназначен и тестван за автоматизиране на крайния качествен контрол при изработване на печатни платки Материалът предлага общата схема по която се осъществява координатната трансформация в реални условия. За всеки етап са показани математическите формули и тяхното приложение към двойка сравнявани изображения. Обработката стартита с откриване на рамка, отделяща областта подлежаща на нормализация в еталонно и тестово изображение. На базата на получените координати се извличат данни за отместването и завъртането между еталона и тествания обект. Операциите се извършват върху ахроматични изображения без използване на бинаризация.

Библиография

  Издание

  Електротехника и Електроника, брой 7, стр. стр. 40-45, 2006, България, ISSN 0861-4717
  Autors: Pavlova, P. E.
  Title: Software Module for Automatic Image Position Normalization
  Keywords: automatic normalization of positions, planar objects position

  Abstract: The paper describes a software module for automatic normalization of positions and registration of images of planar objects in conditions of displacement and rotation between them. The module is designed for use and tested in the final quality control of the printed-circuit boards. The paper presents a common sequence of procedures for transformation of the coordinates in the real images. Each stage of processing is supported by mathematical formulas used in the procedures and their application to a pair of compared images- pattern and tested. The processing starts with finding the frames enclosing the boards in the images. The coordinates of the points the gray value of which is grate than the average value and deviation of the background pixels define a frame in the image. The initial displacement is calculated by mass centers of the four edged points of the frames. The rotation angle is also calculated on the base of the same points and mass centers.

  References

   Issue

   Electrotechnics and Electronics, issue 7, pp. 40-45, 2006, Bulgaria, ISSN 0861-4717

   Вид: статия в списание