Оригинал (Original)
Автори: Павлова, П. Е.
Заглавие: Приложна компютърна библиотека за цветови трансформации
Ключови думи: колориметрия, цветови модели

Абстракт: Материалът описва компютърна библиотека от процедури обработващи спектри и изображения с цел извличане на информация за цвета на обекти. Включени са трансформации между спектър във видимия диапазон дължини на вълната и система CIE.XYZ; CIE.XYZ - CIE.La*b*; CIE.XYZ – CIE.LU*V*; CIE.XYZ – RGB; осреднен цвят в изображение на база цветообразуващи RGB сигнали; RGB – HSI; RGB – HLS; RGB – HSV. За целта са използвани стандартите за колориметрия и моделните представяния за цвят в изображения. За пълнота на обработката са добавени процедури за въвеждане на данни за светлинен източник и цветова адаптация на характеристики получени при източници с различен спектрален състав на видимото лъчение. Продуктът e реализиран на езика Visual C++. Използването на библиотеката е демонстрирано върху тройка цветни филтърни стъкла, от които на пропускане са регистрирани спектър и изображение

Библиография

  Издание

  Електротехника и Електроника, брой 11, стр. стр. 29-33, 2006, България, ISSN 0861-4717
  Autors: Pavlova, P. E.
  Title: Applied software library for colour transformations
  Keywords: colorimrtry, colour models

  Abstract: The aim of this paper is to present a computer tools for object’s colour features obtaining. The treatment is focused on data obtained from spectrometers and digital cameras localized into the visible range of wavelengths. Any spectrum and image could be processed as a single coloured point or averaged value of coloured pixels. The library is composed with transformations between the most popular colour systems using known colorimetric standards and computer models for colours presentation. Following transformations are included: spectrum - CIE.XYZ; CIE.XYZ - CIE.La*b*; CIE.XYZ – CIE.LU*V*; CIE.XYZ – RGB; averaged colour of the image based on RGB colour reproducing signals; RGB – HSI; RGB – HLS; RGB – HSV. The change from CIE.XYZ to CIE.La*b* uses two standards: form 1976/94 and the newer one - for industrial colour-difference evaluation form 1995. A procedure for colour adaptation by Bradford method is added to permit estimation and comparison between data, acquired in conditions

  References

   Issue

   Electrotechnics and Electronics, issue 11, pp. 29-33, 2006, Bulgaria, ISSN 0861-4717

   Вид: статия в списание