Оригинал (Original)
Автори: Маринов, Ф. Д.
Заглавие: Възможности за рекуперация на енергия при кинетични акумулатори с механична трансмисия
Ключови думи: КАЕ, рекуперативно спиране, акумулиране и отдаване на кинети

Абстракт: В дисертационната работа се анализират процесите по прехвърляне на кинетична енергия през триещи съединители и механична степенна или безстепенна трансмисия, между превозното средство и един или повече краен брой КАЕ, с отчитане на загубите в тях, съединителите. трансмисията, пътните и аеродинамични съпротивления. В тази връзка се предлага и емпирична зависимост за КПД на безстепенна трансмисия, отразяваща обобщените експериментални данни. публикувани в литературата, която може да се използва при моделиране на подобни процеси. Създадените модели и софтуер за числена симулация на акумулиране и отдаване на кинетична енергия при рекуперативно спиране и ускорение на автомобила, позволяват получаване на количествени оценки за икономията на енергия от рекуперативно спиране за широк клас произвеждани превозни средства в условията на градско движение по различни транспортни цикли.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 1-142, 2013, България, София, ТУ - София
  Autors: Marinov, P. D.
  Title: Possibilities for Kinetic Energy Recovery by Flywheel Energy Storage and Mechanical Transmission
  Keywords: KES, regenerative braking, kinetic energy storage and recovery

  Abstract: This work analyzes the processes of kinetic energy transfer through friction clutches and mechanical or continuously variable speed transmission between the vehicle and one or more finite number of flywheels, taking into account energy losses in flywheels, clutches, transmission, road and air resistance. In this connection is provided an empirical function of the efficiency of a continuously variable transmission, summarizing published experimental data, which can be used for modeling of similar processes. The created models and software for numerical simulation of the storage and reuse of kinetic energy during regenerative braking and acceleration of the vehicle, allow obtaining quantitative estimates of the energy savings from regenerative braking on a wide range of vehicles in urban traffic for various transport cycles.

  References

   Issue

   , pp. 1-142, 2013, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: дисертация