Оригинал (Original)
Автори: Маринов, Ф. Д., Живков, В. С.
Заглавие: Кинематични съображения при синтез на трансмисии с плавно изменение на предавателното отношение
Ключови думи: предавателно отношение, вариатор, трансмисии с плавно измене

Абстракт: В разработката се анализират трансмисии с плавно изменение на предавателното отношение (ТПИПО) съставени от диференциален механизъм и вариатор. Изследвани са възможните варианти за куплиране на вариатор към диференциална зъбна предавка, като за всеки отделен случай са изведени зависимостите за предавателното отношение на трансмисията във функция от това на вариатора.

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ - София, том 48, брой 1, стр. стр. 96-101, 1995, България, София, ТУ - София, ISSN 0374-342X
  Autors: Marinov, P. D., Jivkov, V. S.
  Title: Kinematic Considerations in the Synthesis of Continuously Variable Transmissions
  Keywords: Transmission gear ratio, CVT

  Abstract:

  References

   Issue

   Proceedings of TU - Sofia, vol. 48, issue 1, pp. 96-101, 1995, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia, ISSN 0374-342X

   Вид: публикация в национален форум