Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Понятието психологически договор: теоретична рамка и възможности за приложение в клиентските отношения
Ключови думи: психологически договор, обещание, „вяра в справедлив свят”, клиентски отношения, неетично обслужване, доверие.

Абстракт: Този доклад предлага анализ и интерпретация на понятието психологическия договор в контекста на интердисциплинното хуманитарно мислене. Психологическият договор е разгледан като рамка за социално конструиране на определен тип отношения в организацията. В това понятие има повече философия, отколкото формули; затова текстът има културологична, социално-психологическа и организационно-етична насоченост. Основна е перспективата за прилагане на морално-философски и социално-философски понятия („уязвимост на другия”, „обществен договор”, “справедливост”) към организационната реалност, организационното обучение и консултиране. Разгледани са възможностите за осмисляне и подобряване на отношенията на клиентите в рамката на психологическия договор.

Библиография

  Издание

  ПРИЛОЖНАТА ПСИХОЛОГИЯ Международна научна конференция. Сборник доклади, том -, стр. стр. 10, 2013, България, Варна, Издателство на ВСУ "Черноризец Храбър"

  Издателските права се държат от Издателство на ВСУ

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Psychological contract: theoretical framework and opportunities for application in client relationship
  Keywords: psychological contract, promise, "belief in a just world", client relationship, trust, unethical service.

  Abstract: This paper offers theoretical analysis of the concept of psychological contract. An answer to the question why the interest to this notion is revitalized in the last years is proposed. Broad interdisciplinary approaches through critical survey of recent publications and results from organizational training experience are applied in this paper. The psychological contract is viewed as a framework for organizations’ social construction. It is argued that in the concept development there is more philosophy than formulas, i.e. cultural anthropoly, socio-psychology and organizational ethics form important perspective in understanding psychological contract. Terms of applied moral philosophy are used to frame organizational reality in the psychological contract construction (i.e. "Other," "social contract", “face-to-face”, and "justice"). The possibilities for understanding and improving customer relationships as a type of psychological contract are considsidered in this paper.

  References

   Issue

   Applied Psychology. Proceedings of International Scientific Conference, vol. -, pp. 10, 2013, Bulgaria, Varna, Varna Free University Publishing House

   Copyright Издателство на ВСУ

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание