Оригинал (Original)
Автори: Тодоров, Т. С., Николов, Р. Ф., Маринов, Ф. Д.
Заглавие: Приблизителен метод за оценка влиянието на аеродинамичното съпротивление върху трептенията на еластична конзола
Ключови думи: Аеродинамични дисипации, нелинейни трептения, фазов портрет

Абстракт: В статията се разглеждат аеродинамичните дисипации на трептяща система маса-пружина-магнит. Предложен е метод за определяне на коефициента на аеродинамично съпротивление на трептяща конзола. Направени са изследвания на изведения динамичен модел.

Библиография

  Издание

  Механика на машините, брой 75, стр. стр. 48-51, 2008, България, Варна, ТУ - Варна
  Autors: Todorov, T. S., Nikolov, R. F., Marinov, P. D.
  Title: Approximate Method for Evaluating the Influence of Aerodynamic Drag on the Oscillations of Elastic Console
  Keywords: Aerodynamic dissipation, nonlinear oscillations, phase portrait

  Abstract: The paper deals with the aerodynamic dissipations in an oscillating mass-spring-magnet system. A new method for approximate determining of aerodynamic coefficient of resistance of oscillating cantilever is proposed. Some investigations of the worked out dynamic model are done.

  References

   Issue

   Mechanics of Machines, issue 75, pp. 48-51, 2008, Bulgaria, Varna, TU - Varna

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание