Оригинал (Original)
Автори: Павлова, П. Е.
Заглавие: Техническо зрение в метрологична система с нелинейни сигнали
Ключови думи: обработка на нелинейни сигнали, оптични измервания

Абстракт: Материалът представя метрологична измервателна процедура на базата на анализ на нелинейността в сигналите формиращи изображения. Измерването е насочено към оценка на движението на контролна структура, появяваща се като двойка отражения от горната и долната повърхност на въртяща се оптична леща. Нелинейността на сигнала е в резултат на зависимост на изображенията на структурите от тяхната позиция в полето. Чрез създаване на интегрални проекции на изображенията, последователно се откриват двойката отражения на структурата за всяко положение на елемента. Съхраняването на полезната информация се осигурява от линейна обработка на хистограмата на изображенията в последователни кадри. Цялостната работа на системата включва търсене и следене на структурите със следващо пресмятане на характеристики на движението им. Разработката предполага работа в реално време.

Библиография

  Издание

  Електротехника и електроника, брой 1, стр. стр. 76-80, 2005, България, ISSN 0861-4717
  Autors: Pavlova, P. E.
  Title: Machine Vision and Metrological System Based on Non-linear Signals
  Keywords: non-linear signal processing, optical measurements

  Abstract: This paper presents a metrological measurement procedure based on analysis of non-linear signals saved as images. The measurement estimates the radius of rotation of control marks result from a light reflectance from the top and bottom surface of optical lens. Dependence of the marks presentation on their position in the non-homogeneous background light field defines non-linearity. The marks are localized in the images using pair integral projections and processing their Fourier spectrum. Extraction of the first mark from the image makes possible finding the second one. Linear processing of the frames’ histograms keeps the needed data unchangeable and useful for the aim of the measurement. The essential information about the marks’ positions is traced in a sequence of frames extracting from the data the points without movement. Final procedure calculates differences between the radii of rotation of the marks. The development supposes a real time operation.

  References

   Issue

   Electrotechnics and Electronics, issue 1, pp. 76-80, 2005, Bulgaria, ISSN 0861-4717

   Вид: статия в списание