Оригинал (Original)
Автори: Павлова, П. Е., Станева К.
Заглавие: Зависимост на цвета в компютърните цветови модели от дискретизацията на цветообразуващите сигнали
Ключови думи: цветови модели , дискретизация

Абстракт: Материалът представя сравнителна оценка на възможностите за коректно предаване на атрибутите на цветовете при преход от RGB цветообразуващи сигнали към различни компютърни колориметрични модели. Анализът е направен с помощта на синтезиран тестов обект, ограничаващ цветообразуващите сигнали до възпроизвеждане на 1/3 от цялото цветово пространство. Бинарното представяне на цветообразуващите е ограничено до 8, 6 и 5 бита. Изведени са резултати за информационния излишък при всяко бинарно представяне в зависимост от броя възпроизвеждани стойности на параметрите за цветност и ахроматичен параметър за модели HLS, HSI, HSV. Данните са дадени под формата на таблици показващи процентното незапълване на скалите на атрибутите на цвета при различна стъпка по всяка скала. Получените резултати дават възможност за оптимален избор на компютърно колориметрично представяне.

Библиография

  Издание

  Електротехника и Електроника, брой 3, стр. стр. 34-37, 2005, България, ISSN 0861-4717
  Autors: Pavlova, P. E., Staneva K.
  Title: Dependence of the Colour in Computer Models on the Colour-reproducing Signals Discretization
  Keywords: color models, discretization

  Abstract: This material describes a comparative estimation of abilities for correct transmitting of colour attributes in case of transformation from RGB reproducing signals to different computer colorimetric models. The analysis uses a computer-generated test-object that limits the possibilities to reproduction of 1/3 of the whole colour space. Тhe reproducing signals are limited to 8, 6 and 5 bits presentations. The possible information redundancy of each binary presentation of the reproducing signals is obtained in dependence on the number of values of colour chromaticity and achromatic feature. The test uses standard algorithms for transformations between RGB and HLS, HSI and HSV models. Data is given in tables describing percentage of losses or coincidences of the each attribute estimating them on the scales with a different distance between two values. The results give an opportunity to find out the optimal choice of computer colour presentation.

  References

   Issue

   Electrotechnics and Electronics, issue 3, pp. 34-37, 2005, Bulgaria, ISSN 0861-4717

   Вид: статия в списание