Оригинал (Original)
Автори: Павлова, П. Е.
Заглавие: Цифрова обработка на изображения (учебно пособие)
Ключови думи: обработка на изображения

Библиография

  Издание

  , 2006, България, Пловдив, Фондация физика, инженерство и медицина XXI, ISBN 954-9807-33-9
  Autors: Pavlova, P. E.
  Title: Digital image processing (educational manual)
  Keywords: image processing

  References

   Issue

   , 2006, Bulgaria, Plovdiv, Foundation Physics, Engineering, Medicine XXI, ISBN 954-9807-33-9

   Вид: ръководство