Оригинал (Original)
Автори: Рачев, Е. Х., Петров, В. Е.
Заглавие: Високоефективно управление на синхронни двигатели с постоянни магнити за промишлени вентилационни системи
Ключови думи: енегргийна ефективност, безсензорно векторно управление, синхронни двигатели с постоянни магнити

Абстракт: В статията е представено приложение на безсензорно векторно управление на синхронен двигател с постоянни магнити за високоефктивно задвижване на промишлени вентилатори. В общият случай приложението изисква висока ефективност, поради непрекъсната работа на вентилационните системи. Замяната на класически използваните асинхронни двигатели със синхрони с постоянни магнити и електронен преобразувател, цели намаляване на разходите за електроенергия в промишлените предприятия в дългосрочен план.

Библиография

  Издание

  Годишник на Техническия Университет – София, том 64, 2014, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1311-0829

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Rachev, E. H., Petrov, V. E.
  Title: High efficiency permanent magnet synchronous motor drive for use in industrial ventilation
  Keywords: energy efficiency, sensorless vector control, permanent magnet synchro-nous motor

  Abstract: This paper presents an implementation of a high efficiency permanent mag-net synchronous motor (PMSM) drive using sensorless vector control algorithm. The drive application requires high efficiency due to the continuous mode of operation of the ventilation system. Replacing the generally used induction motors with PMSM and integrated electronics reduces power consumption of the whole system.

  References

   Issue

   PROCEEDINGS OF TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA, vol. 64, 2014, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISSN 1311-0829

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум