Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Карлова-Сергиева, В. А., Пантелеев, Александър.
Заглавие: Проектиране на робастен регулатор чрез количествена теория на обратната връзка (КТОВ)
Ключови думи: КТОВ, робастност, регулиране на ниво, неопределеност

Абстракт: Проектирането на робастен регулатор има голям практически интерес. В тази статия е предложен ефективен метод за синтез на регулатор за ре-зервоарна система. Регулаторът е проектиран чрез методологията КТОВ.

Библиография

  Издание
  Годишник на ТУ-София, том 68, брой 2, стр. стр. 15-25, 2018, България, София, ТУ-София, ISSN 1311-0829

  Autors: KarlovaSergieva, V. A., Panteleev,A.
  Title: ROBUST CONTROLLER DESIGN USING QUANTITATIVE FEEDBACK THEORY (QFT)
  Keywords: QFT, robustness, tank-level control, uncertainty

  Abstract: Robust controller synthesis is of great practical interest. In this paper an efficient method has been proposed for synthesis of controller for a tank level system. Resulting controller is designed through QFT methodology.

  References

   Issue
   PROCEEDINGS OF TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA, vol. 68, issue 2, pp. 15-25, 2018, Bulgaria, SOFIA, TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA, ISSN 1311-0829

   Вид: публикация в национален форум

   Въведена от: доц. д-р Весела Ангелова Карлова-Сергиева