Оригинал (Original)
Автори: Германова-Кръстева, Д. С., Чингова Р.
Заглавие: Експериментално изследване на фрикционните характеристики на памучни тъкани със сплитка кепър 3/1
Ключови думи: Триене, площни тъкани текстилни изделия, фрикционен параметъ

Абстракт: В настоящия труд са определени някои от фрикционните характеристики на тъкани памучни площни текстилни изделия с еднаква сплитка кепър 3/1 в различни направления на тъканта и при различен натиск. При триенето на площни текстилни материали натискът оказва влияние върху коефициента на триене при покой и коефициента на триене при плъзгане. Това се дължи на увеличаването на реалната контактна площ на триещите се повърхности. За точно изследване на фрикционното поведение на текстилните изделия са ползвани формули за фрикционни характеристики, изведени специално за тъкани – фрикционен индекс, фрикционен параметър и фрикционен фактор.

Библиография

  Издание

  Механика на машините, том 1, стр. стр. 27-31, 2019, България, Варна, Национален комитет по теория на механизмите и машините, ISBN ISSN 0861-9727

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Germanova-Krasteva, D. S., Chingova R.
  Title: EXPERIMENTAL STUDY ON THE FRICTION CHARACTERISTICS OF COTTON FABRICS IN WEAVE TWILL 3/1
  Keywords: friction, fabrics, friction index, friction parameter, friction factor

  Abstract: In the present work some of the friction characteristics of cotton fabrics in twill weave 3/1 are studied. The characteristics are determined for different directions of the fabric and rate of pressure. The pressure affects significantly the values of the static and dynamic coefficients of the textile fabrics. This is due to the increase of the real contact area between the friction surfaces. Therefore, the friction behaviour is assessed through the specific characteristics for textile materials: friction index, friction parameter, and friction factor.

  References

   Issue

   Mechanics of Machines, vol. 1, pp. 27-31, 2019, Bulgaria, Varna, National Committee for the Theory of Machines and Mechnisms, ISBN ISSN 0861-9727

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание