Оригинал (Original)
Автори: Гълъбов, В. Б., Гарабитов, С. А., Тодоров, Т. С., Стоянова, Я. П., Кандева-Иванова, М. К., Савчев, С. П., Маринов, Ф. Д., И. Г. Вълчев., Т. М. Стоев., Данчев, И. Д., Драганов, В. А., Стоичков, К. К., Милев, И. И., Николов, Н. Л.
Заглавие: Ръководство по машинознание за лабораторни упражнения
Ключови думи: машинознание, лабораторни упражнения

Абстракт: -

Библиография

  Издание

  0, том 0, стр. стр. 104, 2011, България, София, Софттрейд, ISBN 978-954-334-117-7
  Autors: Galabov, V. B., Garabitov, S. A., Todorov, T. S., Stoyanova, Y. P., Kandeva, M. K., Savchev, S. P., Marinov, F. D., Valchev, I. G., Stoev, T. M., Danchev, I. D., Draganov, V. A., Stoichkov, K. K., Milev, I. I., Nikolov, N. L.
  Title: Manual for Laboratory Exercises in Machine Science
  Keywords: Machine Science, Laboratory Exercises

  Abstract:

  References

   Issue

   0, vol. 0, pp. 104, 2011, Bulgaria, Sofia, Softtrade, ISBN 978-954-334-117-7

   Вид: ръководство