Оригинал (Original)
Автори: Гълъбов, В. Б., Стоянова, Я. П., Николов, Н. Л., Савчев, С. П.
Заглавие: Структурна типология и функционална класификация на механични хващачи за промишлени роботи.
Ключови думи: хващачи, синтез, структури, класификация

Абстракт: В настоящата работа авторите в пълнота развиват структурното систематизиране на хващачите с четиризвенна топологична структура на преобразуващия механизъм и функционалната им класификация според вида на преобразуващите механизми, вида на входното движение и на движението на хващащите лостове. Това дава възможност за творческо решаване на многообразните задачи за синтез на хващачи, явяващ се първи и най-съществен етап от тяхното проектиране.

Библиография

 1. Боренщтейн, Ю. П., 1982, Испольнительные механизмы захватывающих устройств, Ленинград, Машиностроение
 2. Гълъбов, В., 1992, Синтез на механизми в робототехниката, София, ТУ - София,
 3. Гълъбов, В., 1998, Структурно-метричен синтез на механизми, д. т. н., <ТУ-София>
 4. Делиев, С., Наков, В., 1982, Хващащи механизми за промишлени манипулатори и роботи, София, Техника
 5. Chen, F. Y., 1982, A World of Gripping Devices for Industrial Robots, In:Proceedings 12th International Symposium on Industrial Robot, Paris, 9-11 June, <.>, .
 6. Galabov, V., Mimmi, G., Rovetta, A., 1976, Sulle caratteristiche funzionali di sistemi meccanici dipresa in robots industriali, In: III Congr. nat. dell' Assoc. Italiana di mecc. teor. e appl., Cagliari, Italia, ., <.>, .
 7. Kato, I., Sadamoto, K., 1985, Mechanical Hands Illustrated, New York, Hemisphere Publishing Corporation
 8. Konstantinov, M. S., 1975, Jaw-Type Gripper Mechanisms, In: Proceedings 5th International Symposium on Industrial Robot, Chicago, September, <.>, .
 9. Konstantinov, M., Galabov, V., 1978, Kriterien zum Entwurt von Greifermechanismen fur Manipulatoren und Industrieroboter, Maschinenbautechnik, том 27(12), стр. стр. 532-536
 10. Lundstrom, G., 1973, Industrial Robot Grippers, he Industrial Robot, том 1(2), стр. стр. 72-83.
 11. Von Muldau, H., 1972, Greifer, die programmiert Hand, Tagungsbericht., Verlag Moderne Indurtrie

Издание

Механика на машините, брой 66, стр. стр. 105-112, 2006, България, ISSN 0861-9727
Autors: Galabov, V. B., Stoyanova, Y. P., Nikolov, N. L., Savchev, S. P.
Title: STRUCTURAL TIPOLOGY AND FUNCTIONAL CLASSIFICATION OF MECHANICAL GRIPPERS FOR INDUSTRIAL ROBOTS
Keywords: grippers, synthesis,structures, classification

Abstract: In the present work the authors completely develop a structural systematic of grippers with four bar topological structure of the transform mechanism and grippers functional classification according to the type of its transform mechanism, the type of its input motion and the motion of its grasping links. This gives a possibility for creative solving of the various grippers synthesis problems, which is the first and the most important stage of the grippers design.

References

 1. Боренщтейн, Ю. П., 1982, Испольнительные механизмы захватывающих устройств, Ленинград, Машиностроение
 2. Гълъбов, В., 1992, Синтез на механизми в робототехниката, София, ТУ - София,
 3. Гълъбов, В., 1998, Структурно-метричен синтез на механизми, д. т. н., <ТУ-София>
 4. Делиев, С., Наков, В., 1982, Хващащи механизми за промишлени манипулатори и роботи, София, Техника
 5. Chen, F. Y., 1982, A World of Gripping Devices for Industrial Robots, In:Proceedings 12th International Symposium on Industrial Robot, Paris, 9-11 June, <.>, .
 6. Galabov, V., Mimmi, G., Rovetta, A., 1976, Sulle caratteristiche funzionali di sistemi meccanici dipresa in robots industriali, In: III Congr. nat. dell' Assoc. Italiana di mecc. teor. e appl., Cagliari, Italia, ., <.>, .
 7. Kato, I., Sadamoto, K., 1985, Mechanical Hands Illustrated, New York, Hemisphere Publishing Corporation
 8. Konstantinov, M. S., 1975, Jaw-Type Gripper Mechanisms, In: Proceedings 5th International Symposium on Industrial Robot, Chicago, September, <.>, .
 9. Konstantinov, M., Galabov, V., 1978, Kriterien zum Entwurt von Greifermechanismen fur Manipulatoren und Industrieroboter, Maschinenbautechnik, том 27(12), стр. стр. 532-536
 10. Lundstrom, G., 1973, Industrial Robot Grippers, he Industrial Robot, том 1(2), стр. стр. 72-83.
 11. Von Muldau, H., 1972, Greifer, die programmiert Hand, Tagungsbericht., Verlag Moderne Indurtrie

Issue

Mechanics of Machines, issue 66, pp. 105-112, 2006, Bulgaria, ISSN 0861-9727

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание